Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2319

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 12 mei 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Financiėn en Institutionele Hervormingen

Havengebieden - Verhuur van gebouwen - Belasting op de toegevoegde waarde

BTW
haveninstallatie
verhuur van onroerend goed

Chronologie

12/5/2011Verzending vraag
6/9/2011Antwoord

Vraag nr. 5-2319 d.d. 12 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 16 augustus 2009 is de wet van 31 juli 2009 tot wijziging van artikel 44, § 3, 2°, a), van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) in werking getreden. Met deze wetgeving worden de concessies van onroerende goederen expliciet uitgesloten van de BTW-vrijstelling voor onroerende verhuur.

De letterlijke tekst van de wet luidt dat " de terbeschikkingstelling van uit hun aard onroerende goederen in het kader van de exploitatie van havens, bevaarbare waterlopen en vlieghavens onderworpen worden aan BTW ".

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Kan hij enige toelichting verstrekken wat juist bedoeld wordt met " in het kader van de exploitatie van havens "?

2) Is het voldoende dat het betreffende onroerend goed gelegen is in het havengebied zoals omschreven door het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen?

3) Moet het gebouw een specifieke functie hebben? Kan de verhuur van een restaurant dat gelegen is in dit havengebied en alwaar klanten uit deze regio een maaltijd verbruiken ook worden onderworpen aan BTW?

Antwoord ontvangen op 6 september 2011 :

De terbeschikkingstelling van uit hun aard onroerende goederen in het kader van de exploitatie van zeehavens is bedoeld in artikel 44, § 3, 2°, a), laatste streepje van het Btw-Wetboek voor zover de betrokken uit hun aard onroerende goederen zich binnen de havengebieden bevinden, zoals deze zijn bepaald door de bevoegde regionale overheden.

Er dient evenwel te worden verduidelijkt dat de bevoegde regionale overheden, om de havengebieden en de activiteiten die er kunnen worden uitgevoerd te bepalen, in de havengebieden slechts activiteiten (restaurants, cafés, benzinestations, bankagentschappen, …) toelaten wanneer deze de gebruikelijke aanvulling of bijhorigheid zijn van de havenactiviteiten.