Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2234

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 5 mei 2011

aan de minister van Justitie

Misdrijven - Ophelderingsgraad - Definitie

misdaadbestrijding
eigendomsdelict
misdaad tegen de personen

Chronologie

5/5/2011 Verzending vraag
21/11/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2234 d.d. 5 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar verluidt zouden nogal wat gegevens ontbreken over de nationale ophelderingsgraad van bepaalde criminaliteitsfenomenen. Zo stelt de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) dat het nationale ophelderingspercentage voor, bijvoorbeeld, autogerelateerde criminaliteit (diefstal uit voertuigen, autodiefstal, ) en inbraak in gebouwen niet beschikbaar is. En van de redenen zou het gebrek aan eensgezindheid zijn over wat als " opgehelderd " wordt beschouwd en in het bijzonder binnen welke termijn deze opheldering dient te worden gerealiseerd om als dusdanig te worden bestempeld.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Klopt het dat er geen eenduidige definitie is van wat onder " opgehelderd " wordt verstaan en dat daardoor de ophelderinggraad van bepaalde fenomenen niet gekend is?

2) Zo ja, welke initiatieven neemt de geachte minister om tot een eenduidige definitie te komen?

3) Zo neen, wat wordt exact verstaan onder een opgehelderd misdrijf?

4) Van welke misdrijven ontbreken momenteel de nationale ophelderingcijfers?

Antwoord ontvangen op 21 november 2011 :

In antwoord op uw eerste vraag kan worden gesteld dat de Werkgroep Politiestatistiek (WPS) binnen de geïntegreerde politie de afgelopen jaren de problematiek van de opheldering nader heeft bekeken en dat in samenwerking en consensus met de vertegenwoordigers van de federale en de lokale politie tot een definitie en operationalisering is gekomen.

Het antwoord op uw tweede vraag ligt besloten in het geformuleerde antwoord op uw eerste vraag.

In uw derde vraag peilt u naar wat er onder een opgehelderd misdrijf dient te worden verstaan. Een misdrijf wordt vanuit statistisch oogpunt als opgehelderd beschouwd als er minstens 1 verdachte gekend is bij de politiediensten. De berekening gebeurt op basis van informatie aanwezig in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van de geïntegreerde politie, meer bepaald op basis van de combinatie tussen gegevens over de misdrijven op zich en gegevens over de verdachten die aan deze misdrijven gelinkt zijn.

Er heeft tot op heden vanuit de Directie van de Operationele Informatie van het Commissariaat-generaal van de Federale Politie nog geen externe publicatie plaatsgevonden van ophelderingscijfers. Dit als antwoord op uw vierde vraag.