Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1928

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 30 maart 2011

aan de minister van Justitie

Genadeverzoeken ontvangen door de Koning - Aantallen - Effectieve gratieverlening

strafsanctie
strafverjaring
Koning en Koninklijke familie
geografische spreiding
officiŽle statistiek

Chronologie

30/3/2011 Verzending vraag
29/4/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-1928 d.d. 30 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het genaderecht is een koninklijk prerogatief dat is ingesteld bij artikel 110 van de Grondwet: " de Koning heeft het recht de door de rechters uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen, behoudens hetgeen ten aanzien van de ministers en van de leden van de gemeenschaps- en gewestregeringen is bepaald. "

De Koning heeft het recht de uitvoering van de straf of een gedeelte ervan kwijt te schelden. Hij kan ook de straf verminderen of een omzetting in een proeftijd toestaan.

In het kader van mijn werkzaamheden in de Senaat kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel verzoeken tot genade heeft de Koning de voorbije jaren (2009 en 2010) ontvangen? Graag kreeg ik ook een geografische opdeling.

2) In hoeveel dossiers heeft de Koning effectief gratie verleend en wat waren de gevolgen van die gratieverlening? Graag kreeg ik een geografische opdeling.

3) Voor welke misdrijven waren de personen die gratie ontvingen veroordeeld?

Antwoord ontvangen op 29 april 2011 :

1 Het aantal genadeverzoeken gericht aan de Koning tijdens de afgelopen twee jaar is opgesplitst als volgt:

2009:1 332 (701F - 631N)

2010:1 256 (632F - 624N)

2. Het aantal verzoeken dat resulteerde in een koninklijk besluit, een zonder gevolgstelling (onontvankelijk, verjaring of strafuitvoering, intrekking, overlijden…) of een ministeriële rectificatie, voor deze periode, is opgesplitst als volgt:

2009:

- 1 509 dossiers (721F – 788N);

- 96 gratieverlening (73F – 23N);

- 821 verwerpingen (335F – 486N);

- 530 zonder gevolgstelling (269F – 261N);

- 62 ministeriele rectificatie(44F – 18N).

2010:

- 1 524 dossiers (859F – 665N);

- 75 gratieverlening (69F – 6N);

- 794 verwerpingen (435F – 359N);

- 558 zonder gevolgstelling(298F – 260N);

- 96 ministeriële rectificatie(57F – 39N).

Gratie wordt meestal gedeeltelijk verleend, onder voorwaarden of na een proeftermijn.

Het aantal proeftermijnen is opgesplitst als volgt:

2009: 39F

2010: 43F

Opmerking: aangezien de procedure verscheidene maanden in beslag neemt, stemt het aantal dossiers dat behandeld wordt in de loop van een jaar niet overeen met het aantal verzoeken dat in datzelfde jaar is ingediend.

3. Het merendeel van de gratieverleningen betreft geldboeten, het verval van het recht tot sturen of zeer korte gevangenisstraffen die uitgesproken zijn door een politierechtbank. Ik beschik echter niet over statistieken met betrekking tot deze categorieën van misdrijven.