Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1781

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 18 maart 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Uitkeringsfraude - Hardere aanpak - Nederlands handhavingprogramma - Situatie in BelgiŽ

sociale uitkering
sociale zekerheid
zwartwerk
fraude
officiŽle statistiek
geografische spreiding
domicilie

Chronologie

18/3/2011Verzending vraag
20/7/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1780
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1782

Vraag nr. 5-1781 d.d. 18 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt jaarlijks zes miljoen euro extra uit om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van fraude met uitkeringen. De aangescherpte fraudebestrijding bij gemeenten wordt ondersteund door Regionale Centra voor fraudebestrijding en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Dit is ťťn van de maatregelen uit het handhavingsprogramma voor de komende jaren, dat de staatssecretaris heeft voorgesteld aan de Tweede Kamer. In het regeerakkoord is afgesproken dat er een steviger aanpak van fraude in de sociale zekerheid komt.

Het kabinet verwacht dat een striktere aanpak van uitkeringsfraude tot een aanzienlijke vermindering van het aantal uitkeringen kan leiden. Volgens het regeerakkoord moet de steviger aanpak zeker 180 miljoen euro aan structurele besparingen opbrengen. Zo volgt op fraude, naast terugvordering, voortaan inhouding van de (bijstand-)uitkering voor drie maanden.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert u op de hardere aanpak van uitkeringsfraude vanwege de Nederlandse regering?

2) De Nederlandse regering stelt door de hardere aanpak van uitkeringsfraude ongeveer 180 miljoen euro structureel te kunnen besparen. Hoeveel levert in ons land de huidige aanpak van uitkeringsfraude per jaar structureel op voor de begroting en hoe verhoudt dit bedrag zich tot het Nederlandse cijfer van 180 miljoen euro structurele besparing?

3) Welke maatregelen van het Nederlandse handhavingsplan inzake uitkeringsfraude gaat u hier implementeren? Welke zeker niet? Kan u dit toelichten?

4) Kan u meedelen, en dit op jaarbasis en per regio en / of provincie voor respectievelijk de laatste drie jaar, hoeveel personen werden betrapt op uitkeringsfraude? Kan u tevens, voor dezelfde periode en per regio en / of provincie, meedelen hoeveel maal de uitkering van de betrapte personen werd geschorst? Kan u deze cijfers duiden?

5) Kan u meedelen, en dit op jaarbasis alsook per regio en / of provincie voor respectievelijk de laatste drie jaar, hoeveel personen er werden betrapt op domiciliefraude / postbusfraude? Kan u tevens vermelden, voor dezelfde periode en per regio en / of provincie, hoeveel maal de uitkering van de betrapte personen werd geschorst en / of hoeveel maal die personen werden beboet? Kan u deze cijfers duiden?

Antwoord ontvangen op 20 juli 2011 :

1. Elk land heeft zijn eigen systeem van uitkeringen en derhalve ook specifieke fraudesystemen, waardoor er dus ook andere sanctiemiddelen nodig zijn. Ik wil me niet uitspreken over de benadering van de Nederlandse regering, omdat ik daar niet de juiste details van ken.

Bovendien ben ik minister van Werk in een regering van lopende zaken en heeft het nu geen zin om daarover politieke uitspraken te doen.

Het komt de formateur - en de partijen die aan de onderhandelingstafel zullen zitten –toe om hierover standpunten in te nemen.

2. Ik kan geen globaal beeld geven over de resultaten van alle uitkeringsfraudes, vermits uitkeringen worden betaald door diverse instanties (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), enz.). Ik kan u slechts de informatie doorgeven voor wat RVA aangaat.

Wanneer de RVA een inbreuk op de reglementering vaststelt, vordert de Rijksdienst de onrechtmatig ontvangen uitkeringen terug en wordt in de meeste gevallen een administratieve sanctie opgelegd.

Bedrag van de onrechtmatig uitbetaalde uitkeringen, waarvoor de RVA de terugvordering betekend heeft aan de sociaal verzekerden of aan werkgevers (werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking, dienstencheques…)


Betekende terugvordering in euro

2008

73 233 800

2009

72 546 037

2010

84 026 869

Aantal administratieve sancties (met inbegrip van verwittigingen) opgelegd door de RVA omwille van een inbreuk op de reglementering


Aantal sancties (inclusief verwittigingen)

Aantal weken effectieve uitsluiting

2008

33 768

197 511

2009

36 287

182 621

2010

36 961

117 453

De hierboven aangehaalde cijfers hebben betrekking op alle inbreuken door de RVA vastgesteld, met inbegrip van deze die verder gedetailleerd worden in het antwoord op vraag 4.

3. Ik verwijs u naar het antwoord op vraag 1

4. De RVA beschikt over volgende cijfers wat betreft het aantal personen dat de laatste drie jaren betrapt werd op uitkeringsfraude:

Niet-toegelaten cumulatie werkloosheidsuitkeringen met loon


Aantal onderzochte dossiers

Aantal niet conform

2008

39 720

23 728

2009

39 074

21.143

2010

33 032

16 547

Niet-toegelaten cumulatie werkloosheidsuitkeringen met inkomsten als zelfstandige


Aantal onderzochte dossiers

Aantal niet conform

2008

4 563

2.375

2009

11 878

4 847

2010

21 986

7 043

Niet-toegelaten cumulatie werkloosheidsuitkeringen met ziekte-uitkeringen


Aantal onderzochte dossiers

Aantal niet conform

2010 (*)

2 724

602

(*) voor de periode van oktober 2009 tot oktober 2010

5. Anomalie in aangifte gezinstoestand van de werkloze


Aantal onderzochte dossiers

Aantal niet conform

2008

9 210

1 098

2009

7 934

1 143

2010

8 490

1 255

Elk van deze inbreuken leidt tot een uitsluiting en een terugvordering van de ten onrechte genoten uitkeringen, alsook in de meeste gevallen tot een administratieve beslissing die een ontzegging van een aantal weken werkloosheidsuitkeringen inhoudt (zie hiervoor naar de volledige cijfers in het antwoord op vraag 2)

Ik verwijs u ook naar de website van RVA, waar u alle mogelijke (statistische) informatie en uitleg kan terugvinden.