Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1354

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 15 februari 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Belgacom - Zelfmoordpreventie bij werknemers - Deskundigheid

arbeidsvoorwaarden
Proximus
zelfmoord
mentale spanning

Chronologie

15/2/2011Verzending vraag
6/7/2011Antwoord

Vraag nr. 5-1354 d.d. 15 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Steeds meer aanvaarden werkgevers dat ze ook een verantwoordelijkheid hebben wat betreft het sociaal en emotioneel welbevinden van hun werknemers. Werknemers zijn immers het meest kostbare kapitaal van elke onderneming en verdienen de nodige zorg en bijhorende omkadering.

Dit besef werd recent nog aangewakkerd door tragische voorbeelden uit binnen- en buitenland waaruit op zijn minst een indirecte en mogelijk zelfs een directe link bleek tussen een aantal ondernomen zelfdodingspogingen en de situatie op het werk.

De wetgever legt werkgevers terecht een aantal verplichtingen op ter ondersteuning van het sociaal en emotioneel welbevinden van hun werknemers. De wijze waarop de bestaande verplichtingen worden ingevuld, verschilt sterk van bedrijf tot bedrijf. De overheidsbedrijven hebben in deze zeker een voorbeeldfunctie.

Uit wetenschappelijk onderzoek naar preventie van zelfdoding blijkt duidelijk dat een vroege detectie van su´cidaliteit de kans op het voorkomen van een zelfdodingspoging aanzienlijk vergroot. Uiteraard is een vroege detectie maar mogelijk indien de personen die verantwoordelijk zijn voor het sociaal en emotioneel welbevinden van de werknemers, zelf over de nodige deskundigheid beschikken. Het gaat hierbij onder meer om elementen als het tijdig herkennen en erkennen van signalen die kunnen wijzen op su´cidale gedachten, het verwerven van een aantal basishoudingen en het beheren van een aantal technieken met betrekking tot het voeren van een gesprek met (mogelijk) su´cidale medewerkers, inzicht hebben in het su´cidaal proces en kennis hebben van wat kan omschreven worden als de sociale kaart.

Belgacom is zonder twijfel een bijzonder groot bedrijf met vele werknemers. Voor heel wat van deze werknemers geldt bovendien dat ze regelmatig blootstaan aan een grote (werk)druk. Het lijkt dus aangewezen om bij de medewerkers die instaan voor het sociaal en emotioneel welbevinden van de Belgacom-medewerkers te zorgen voor voldoende kennis en deskundigheid wat betreft het correct omgaan met su´cidaliteit.

Tegen deze achtergrond stelde ik de geachte minister graag de volgende vragen:

1) Erkent zij de noodzaak aan voldoende kennis en deskundigheid betreffende omgaan met su´cidaliteit bij de medewerkers van Belgacom die instaan voor het sociaal en emotioneel welbevinden van de Belgacom-medewerkers?

2) Hoe wordt er voor gezorgd dat deze kennis en deskundigheid op voldoende wijze aanwezig is? Wordt hiervoor beroep gedaan op externen? Wie zijn dit?

3) Maakt preventie van su´cide op een structurele wijze deel uit van het (welzijns)beleid van Belgacom? Zo ja, kan zij hier dan meer duidelijkheid over verschaffen? Zo neen, overweegt zij dan om Belgacom de opdracht te geven dit op structurele wijze in haar beleid te incorporeren? Indien niet, wat zijn daar dan de redenen voor?

4) Welke concrete initiatieven werden er sinds 2005 genomen om te zorgen dat er voldoende kennis en deskundigheid betreffende preventie van su´cide aanwezig is bij de verantwoordelijke medewerkers van Belgacom? Graag een opsplitsing per jaar met aandacht voor de precieze aard van het initiatief, de betrokken partners (intern of extern) die instonden voor het initiatief en de kostprijs ervan.

Antwoord ontvangen op 6 juli 2011 :

1. Absoluut en niet alleen voor Belgacom. Bij Belgacom, werden hiervoor in het verleden ook al de nodige acties ondernomen naar diegenen die instaan voor de begeleiding op sociaal vlak van de medewerkers (Sociale consultants en preventieadviseurs). Daarnaast werden en worden ook acties ondernomen om het psychosociaal welzijn in kaart te brengen en de nodige actieplannen op te zetten. Deze actieplannen behelzen onder meer opleidingen, collectieve en individuele analyses, adviezen en begeleiding.

2.a. Door specifieke opleiding van de sociale consultants en preventieadviseurs.

2.b. Ja, het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.

3.a. Ja, het is een element binnen het beheer van psychosociaal welzijn.

3.b. Het psychosociaal welzijn wordt binnen Belgacom beheerd volgens het algemeen preventieprincipe. Aan de hand van collectieve analyses worden de doelgroepen benaderd en worden specifieke collectieve actieplannen opgesteld en uitgevoerd. Daarnaast is er ook algemene informatie voor de werknemers beschikbaar op het intranet. Specifieke opleidingen maar ook integratie van psychosociale aspecten is opgenomen in algemene opleidingen (bijvoorbeeld stressherkenning door managers,… ). Sinds enkele jaren heeft Belgacom ook een “interactief zelfevaluatie stressprogramma” ontwikkelt, ISAT (Interactive Self Assesment Stress Tool). Dit laat iedere individuele medewerker toe om op een vertrouwelijke manier zijn psychosociale belasting te evalueren en hieromtrent een gepersonaliseerd advies te ontvangen. Ook in deze tool zijn aspecten rond preventie van zelfdoding opgenomen. In 2010 werd een aanvang genomen om het intranet nog verder uit te breiden met meer gegevens over preventie van zelfdoding. Dit zal in 2011 afgewerkt worden.

4.

– 2004-2005: Stressenquete in callcenters van Belgacom in samenwerking met een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

– 2007: opstart ISAT in samenwerking met ISW (Instituut voor Stress en Welzijn op het werk).

– 2007: tweedaagse opleiding voor de sociale consultants bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.

– 2010: Actieplan preventie van zelfdoding (zie 3b).