Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1336

van Liesbeth Homans (N-VA) d.d. 15 februari 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

Elektriciteit - Federale heffingen - Bedragen - Vrijstellingen

energieverbruik
verbruiksbelasting
energieprijs
belastingontheffing
zachte energie
CREG
elektrische energie

Chronologie

15/2/2011Verzending vraag
31/3/2011Antwoord

Vraag nr. 5-1336 d.d. 15 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zoals de geachte minister weet, heft de federale overheid sinds enige tijd een federale taks op elektriciteitsconsumptie. Door de mogelijke vrijstellingen, degressiviteit en plafonnering is de inning echter weinig transparant. Ook op de website van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD) en de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas(CREG) is er geen coherente samenvatting van de gegevens ter zake terug te vinden. In het belang van een transparant en competitief energiebeleid zijn deze cijfers echter van cruciaal belang.

Graag stelde ik hierover de volgende vragen:

1) Hoeveel bedraagt de totale ge´nde som van de federale bijdrage voor elektriciteit?

2) Hoeveel afnemers genieten van de vrijstelling voor groene stroom? Wat betekent dit in het totale bedrag?

3) Kan de geachte minister mij een overzicht geven van het aantal afnemers per depressiviteitcategorie (inclusief de plafondcategorie)? Kan hij de gemiddelde ge´nde bijdrage geven voor deze categorieŰn?

4) Kan hij de bovenstaande cijfers ook steeds opsplitsen per gewest en per jaar voor de periode van 2005 tot 2010?

5) Hoeveel betaalden de ondertekenaars van de Vlaamse benchmarkingconvenanten gemiddeld aan federale bijdragen? Kan hij deze cijfers opsplitsen per jaar voor de periodevan 2005 tot 2010?

Antwoord ontvangen op 31 maart 2011 :

1) In 2010 bedroeg de totale federale heffing op elektriciteit 230 145.209 euro (gestort aan de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG)).

2) Noch de federale administratie Energie, noch de CREG beschikken over informatie over de individuele bijdragen die de ondernemingen betaald hebben omdat de federale bijdrage die geheven wordt door de transmissienetbeheerder wordt samengevoegd en er één enkel globaal bedrag aan de CREG wordt doorgestort. In 2010 bedroegen die heffingen 16 830 843 euro (Kyotofonds : broeikasgassen) en 33 302.251 euro (denuclearisatie-fonds).

3) Voor 2009 :


Categorie (MWh/jaar) / Catégorie (MWh/an)


< 20

20-50

50-1 000

1 000-25 000

25 000-250.000

> 250.000

Aantal verbruikssites/ Nombre site de consom.

5 350 257

129 126

55 260

3 722

198

14

Afgenomen hoeveelheid (MWh/jaar)/ Qté prélevée (MWh/an)

24 595 128

4 181 901

9 197 793

13 852 960

14 527 192

9 734 445

De gemiddelde heffingen per categorie zijn niet beschikbaar.

4) en 5) Die bedragen zijn niet beschikbaar. De federale bijdrage wordt samengevoegd voor heel België. De CREG beschikt niet over gegevens met betrekking tot de geheven bedragen per gewest.