Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-133

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 10 september 2010

aan de minister van Justitie

Gevangenisstraffen - Uitzitten in het land van herkomst - Bilaterale verdragen

overbrenging van gedetineerden
voltrekking van de straf

Chronologie

10/9/2010 Verzending vraag
25/11/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-132

Vraag nr. 5-133 d.d. 10 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ heeft met landen als Marokko, Congo en recentelijk, op 29 juli 2010, ook met AlbaniŽ een bilateraal akkoord gesloten. Op die manier zouden onderdanen van die landen die nu nog in Belgische gevangenissen opgesloten zijn, hun straf gedwongen moeten uitzitten in hun land van herkomst. In de media lees ik echter dat nog geen enkele gevangene werd overgebracht naar Marokko of Congo, omdat beide landen het verdrag met ons land nog niet geratificeerd hebben.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Wanneer wordt de ratificatie verwacht door AlbaniŽ, Marokko en Congo? Welke timing wordt er gehanteerd? Wanneer zullen de eerste gevangenen worden overgebracht?

2. Is er wat het verdrag met AlbaniŽ betreft (zoals in het verdrag met Marokko) sprake van tegenprestaties van BelgiŽ? Zo ja, welke en onder welke voorwaarden?

3. Welke zijn de precieze voorwaarden? Een band met BelgiŽ en/of een goedkeuring van AlbaniŽ? Hoe verloopt de procedure precies?

4. Hoe wordt procedure opgevolgd? Wie is verantwoordelijk om de zaken te doen vooruitgaan?

5. Wat is de verdere stand van zaken wat de onderhandelingen met Algerije, de Verenigde Arabische Emiraten, Pakistan en de Filippijnen betreft? Hebben die landen al gereageerd? Welke timing wordt er gehanteerd om tot ondertekening te komen? Zijn er nog andere landen waarnaar een ontwerp van overbrengingsverdrag werd gestuurd?

Antwoord ontvangen op 25 november 2010 :

  1. Onderhandelingen met de Democratische Republiek Congo, Albanië, Kosovo en Marokko hebben geleid tot ondertekening van een overeenkomst tot overbrenging zonder akkoord van de veroordeelde. Deze dienen nog te worden geratificeerd.

    Voor wat de conventie België – Marokko betreft, bevindt deze zich in Marokko in de ratificatieprocedure, terwijl in België de instemmingswet aangenomen is bij datum van 12 februari 2009. Via de Federale Overheidsdienst (FOD)Buitenlandse Zaken is een herinneringschrijven verzonden aan de Marokkaanse autoriteiten.

    De ratificatie van de conventies met Albanië, Kosovo en Congo behoren niet tot lopende zaken en er zal op een nieuwe regering moeten gewacht worden voor verdere afhandeling.

  2. Er is geen sprake van tegenprestaties in het verdrag dat met Albanië is ondertekend.(evenmin in deze met Marokko)

  3. en 4. Een mogelijkheid tot overbrenging wordt door het DG EPI gesignaleerd. Bij de Dienst Vreemdelingen Zaken wordt nagegaan of betrokkene een verblijfsrecht heeft of het voorwerp van een verwijderingbeslissing uitmaakt. Een afschrift van het arrest(en) en/of vonnis(sen) wordt opgevraagd bij de bevoegde procureur-generaal. Na de beslissing van de minister wordt het betrokken land aangeschreven. Bij een toestemming tot overbrenging van het betrokken land wordt een Ministerieel Besluit opgemaakt, die vervolgens dient te worden betekend.

  4. De onderhandelingen met Algerije, de Verenigde Arabische Emiraten, Pakistan en de Filippijnen zijn lopend. De Verenigde Arabische Emiraten en de Filippijnen hebben al gereageerd, maar het is te vroeg om over ondertekening te praten. De onderhandelingen met Cuba zouden kunnen gebeuren voor het eind van het jaar 2010, met een mogelijke ondertekening in 2011.