Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-123

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 10 september 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Softenon (Gebuik van geneesmiddelen op basis van thalidomide door zwangere vrouwen - Kinderen met misvormingen) - Compensatie voor de slachtoffers - Uitblijven - Lopende zaken

lichamelijk gehandicapte
geneesmiddel
slachtofferhulp
vergoeding
medische fout

Chronologie

10/9/2010Verzending vraag
18/11/2010Antwoord

Vraag nr. 5-123 d.d. 10 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin dit jaar gaf de minister aan dat er vijf miljoen euro ter beschikking was gesteld voor de Belgische slachtoffers van Softenon. Jammer genoeg blijkt dat tot op heden dit geld nog niet ter beschikking staat van de slachtoffers.

BelgiŽ heeft tot op heden, in tegenstelling tot andere Europese landen, zoals Oostenrijk, ItaliŽ, Spanje en Groot-BrittanniŽ, nog niet in een schadevergoedingsregeling voorzien voor de slachtoffers van Softenon.

Door het dralen van de Belgische overheid hebben heden dertien slachtoffers via hun advocaat een vordering tot schadevergoeding ingediend ten belope van vijf miljoen euro.

De slachtoffers van Softenon hebben ernstige handicaps en hun levensduur is beperkt. Voor hen is het dan ook cruciaal dat de overheid niet langer wacht met compensaties. Daarom hebben zij een vordering voor de rechtbank ingesteld.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Kan de minister toelichten wat de stand van zaken is betreffende de vooropgestelde schadevergoeding vanwege de Belgische overheid voor de Softenonslachtoffers?

2. Bevestigt zij dat de Belgische overheid de slachtoffers daadwerkelijk moet compenseren voor de geleden schade? Zo ja, kan zij dit concreet toelichten? Zo neen, waarom niet?

3. Kan zij concreet aan de slachtoffers aangeven waar zij momenteel terecht kunnen voor een eventuele schadevergoeding?

4. Kan een compensatieregeling voor de slachtoffers nog worden uitgewerkt onder de lopende zaken, aangezien de minister begin 2010 aangaf dat een regeling nakend was? Zo neen, kan zij dit uitvoerig toelichten? Zo ja, kan zij aangeven hoe dit concreet in zijn werk zal gaan?

Antwoord ontvangen op 18 november 2010 :

Op mijn initiatief nam de regering op het begrotingsconclaaf van 22 maart 2010 de volgende beslissing:

“Er wordt een eenmalig bedrag van 5 000.000 euro uitgetrokken voor Thalidomide-slachtoffers. Dat bedrag zal ten laste komen van de begroting van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), en gecompenseerd worden binnen de globale begrotingsdoelstelling gezondheidszorg 2010.

Het bedrag wordt toegekend aan een private stichting waarvan het maatschappelijk doel bestaat uit de toekenning van een forfait aan elk slachtoffer geboren in België tussen 1 januari 1958 en 1 april 1963, van wie bewezen is dat hij of zij aangeboren afwijkingen heeft te wijten aan de inname door de moeder van een van de geneesmiddelen op basis van thalidomide verdeeld in België door de firma R. Coles.”

Door het ontslag van de regering, waardoor deze enkel lopende zaken kan afhandelen, kon deze beslissing niet tijdig worden geconcretiseerd. Het is dus aan de volgende regering om te beslissen of ze deze beslissing, die niet bindend is, al dan niet zal concretiseren.

Zoals u zelf aangeeft, zal de Belgische overheid, aangezien er een gerechtelijke procedure loopt, verantwoording afleggen in het kader van die procedure.