Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1211

van Jacques Brotchi (MR) d.d. 8 februari 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Kostprijs van het vervoer van dialysepatiŽnten per ziekenwagen

geneeswijze
nieraandoening
ziekentransport
kosten voor gezondheidszorg
remgeld

Chronologie

8/2/2011 Verzending vraag
17/5/2011 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-141

Vraag nr. 5-1211 d.d. 8 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Als gevolg van een vraag over de kostprijs van het vervoer van dialysepatiŽnten per ziekenwagen, die mijn collega Chantal Bertouille in het Waals Parlement gesteld heeft aan minister Eliane Tillieux, wens ook ik uw aandacht te vestigen op deze problematiek.

Dialyse is een medische handeling die talrijke patiŽnten meerdere keren per week moeten ondergaan.

Gelukkig komen er steeds meer dialysecentra en kunnen de patiŽnten onder andere rekenen op vervoer per ziekenwagen naar en van de dialysecentra. Ik weet dat de huidige federale regelgeving voorziet in een tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering in de reiskosten van valide dialysepatiŽnten door de terugbetaling van het openbaar vervoer of de toekenning van een forfaitair bedrag per km voor het vervoer met de auto.

De patiŽnten die echter minder of helemaal niet valide zijn, krijgen de vervoerskosten per ziekenwagen niet volledig terugbetaald. De meeste ziekenfondsen nemen weliswaar een deel van die onkosten ten laste, maar de patiŽnten staan zelf toch nog in voor het overblijvende bedrag.

Op dat punt antwoordde uw collega dat het aantal gedialyseerde patiŽnten dat om gezondheidsredenen per ziekenwagen moet worden vervoerd, verwaarloosbaar is. Het gaat momenteel slechts om enkele tientallen patiŽnten op een totaal van 1600.

Volgens mijn bronnen is het aantal patiŽnten dat zich in die situatie bevindt, echter helemaal niet ďverwaarloosbaarĒ. Zij moeten dus elke maand honderden euro's uitgeven die door het RIZIV of het ziekenfonds helemaal niet worden terugbetaald, terwijl ze zich toch onmogelijk met eigen middelen kunnen verplaatsen.

Mevrouw de minister, ik heb daar enkele vragen over.

Kunt u mij met meer zekerheid zeggen hoeveel dialysepatiŽnten per ziekenwagen moeten worden vervoerd?

Welk totaal budget zal het RIZIV besteden aan de voorziene gedeeltelijke tegemoetkoming voor het vervoer per ziekenwagen, waarvoor een jaarlijks maximumbedrag is vastgesteld?

Denkt u dat dit budget voldoende is om de vooropgestelde doeleinden te realiseren?

Antwoord ontvangen op 17 mei 2011 :

De tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de reiskosten van gedialyseerde rechthebbenden bedraagt 0,25 euro per km, ongeacht het vervoermiddel dat gebruikt werd. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) heeft echter geen informatie over welk vervoermiddel gebruikt werd, en dus ook niet over het ambulance-vervoer van gedialyseerde rechthebbenden.

In de verplichte ziekteverzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen is er echter geen specifieke tegemoetkoming voor het ambulance-vervoer van gedialyseerde rechthebbenden: er is dus geen specifiek budget voorzien.

Mogelijk voorzien de verzekeringsinstellingen in het kader van een aanvullende (vrije) verzekering wel een tegemoetkoming in het ambulance-vervoer van gedialyseerde rechthebbenden en hebben zij ook kennis van het aantal patiënten.