Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1161

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 2 februari 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Hormonen in de veeteelt - Onderzoek naar forensische monsters - Vergelijking met de Nederlandse aanpak

veeteelt
hormoon
zwarte handel
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
veterinaire inspectie

Chronologie

2/2/2011Verzending vraag
21/3/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1159
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1160
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2207

Vraag nr. 5-1161 d.d. 2 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het antwoord van de Nederlandse minister van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit van 17 november 2009 op een Kamervraag over de hormonenmaffia. In het antwoord onderkent de desbetreffende minister dat het bijzonder moeilijk is om verboden stoffen met een hormonale werking op te sporen, omdat steeds nieuwe stoffen met een dergelijke werking worden ontwikkeld. De Nederlandse minister heeft daarom het onderzoek naar forensische monsters en de ontwikkeling van analysemethodes voor dit soort monsters ge´ntensiveerd. Nederland bestrijdt de hormonen in het vlees via het Nationaal Plan Residuen. Onaangekondigde controles gebeuren zowel steekproefsgewijs als via gerichte monsternames.

Ik heb dan ook de volgende vragen.

1. Werd ook bij ons het onderzoek naar forensische monsters ge´ntensiveerd? Zo ja, kan de minister dit met cijfers concreet toelichten en kan zij aangeven welke bijkomende budgetten hiervoor werden uitgetrokken? Zo neen, waarom niet?

2. Kan de minister toelichten hoe de ontwikkeling van analysemethodes voor dit soort monsters werd ge´ntensiveerd en kan ze dit concreet toelichten? Volstaat die inspanning?

3. Waarin verschilt onze aanpak van controles op hormonen in het vlees met de Nederlandse methode van onaangekondigde controles en steekproefsgewijze controles? Kan de minister dit stapsgewijs en concreet toelichten en kan ze ook aangeven wat we van elkaar kunnen leren?

4. Kan de minister aangeven, en dit respectievelijk voor 2008, 2009 en 2010, hoeveel maal een onaangekondigde controle plaatsvond in slachthuizen en of in boerderijen en bij vetmesters naar de aanwezigheid van verboden producten in het vlees? Kan de minister die cijfers duiden?

Deelt zij de bezorgdheid van haar Nederlandse collega over het steeds opnieuw opduiken van nieuwe groeibevorderaars en dus nieuwe stoffen met dergelijke werking? Kan ze aangeven waar we nog meer inspanningen kunnen doen om die ongezonde en verboden groeibevorderaars sneller op te sporen?

Antwoord ontvangen op 21 maart 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid en de FOD Justitie.