Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11303

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 2 april 2014

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

het antennepunt van Dokters van de Wereld in Oostende

illegale migratie
niet-gouvernementele organisatie
asielzoeker
politiek asiel
eerste hulp
OCMW
gezondheidsverzorging

Chronologie

2/4/2014Verzending vraag
15/4/2014Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4746

Vraag nr. 5-11303 d.d. 2 april 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De NGO Dokters van de Wereld plant een antennepunt in Oostende in samenwerking met het CAW. De bedoeling is dat deze organisatie medische zorg verstrekt aan 'transitillegalen' en andere personen waarvoor medische zorg niet toegankelijk is.

Momenteel circuleren, mede door de hardere aanpak van mensensmokkelaars, transitmigranten over onze hele Belgische kustlijn. Een groot deel verblijft in kampen in Noord-Frankrijk om via de haven van Duinkerke of Calais in Engeland te geraken, ook de haven van Zeebrugge blijft aantrekkelijk.

In de Noord-Franse kampen en havens is de NGO Médecins du Monde al tien jaar actief. Het CAW van Oostende verstrekt reeds enige tijd noodzakelijke medische zorgen en soms ook juridisch advies aan 'transitillegalen'.

Dokters van de wereld beantwoordt met hun hulpverlening aan een effectieve nood en is ook nuttig voor de algemene volksgezondheid.

Mijn vragen hierover zijn de volgende:

Welke bestaande initiatieven verstrekken momenteel medische zorg aan illegalen of andere personen waarvoor medische zorg niet toegankelijk is?

Welke lessen moeten we trekken uit het feit dat Dokters van de Wereld het een noodzaak vindt om een antennepunt op te zetten?

In hoeverre komen signalen dat CAW's meer in meer onder druk komen te staan door een stijging van kwetsbaren op zoek naar hulpverlening?

In welke steden of gebieden is er een stijgende hulpvraag voor medische zorg?

Worden de bestaande initiatieven al dan niet ondersteund?

Antwoord ontvangen op 15 april 2014 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Het verlenen van dringende medische hulp aan behoeftige vreemdelingen die illegaal in het Rijk verblijven is, overeenkomstig artikel 57,§1, van de organieke wet van 8 juli 1976, een wettelijke opdracht voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Voor deze opdracht wordt er ook, binnen welbepaalde grenzen, voorzien in een terugbetaling door de Staat.

Het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) kan om deze opdracht te vervullen samenwerken met de lokale artsen, ziekenhuizen, Wijkgezondheidscentra, niet gouvernementele organisaties (NGO’s) als Dokters van de Wereld, ,…

Het voordeel van dergelijke samenwerkingsverbanden zorgt er trouwens ook voor dat de toegang tot de zorg laagdrempelig blijft.

Niettegenstaande de definitie van dringende medische zorgen toch redelijk ruim is, kunnen er nog altijd medische zorgen zijn die niet door een OCMW gedekt worden en waar een organisatie als Dokters van de Wereld een rol kan spelen.

Tenslotte kan ik u melden dat het aantal behoeftige illegaal in het Rijk verblijvende personen waarvoor het OCMW van Oostende is tussengekomen en waarvoor er door de Staat een terugbetaling is gebeurd de laatste jaren gedaald is.. Waar er in 2009 nog 345 illegaal in het Rijk verblijvende personen waren die een beroep moesten doen op dringende medische hulp, waren er dit in 2012 nog 176.