Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11261

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 18 maart 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

de toegankelijkheid van het kiessysteem

verkiezing
faciliteiten voor gehandicapten
lichamelijk gehandicapte

Chronologie

18/3/2014Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4854

Vraag nr. 5-11261 d.d. 18 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 25 mei 2014 worden de volgende federale, regionale en Europese verkiezingen gehouden. In ons land geldt nog steeds een stemplicht. We vinden het - terecht - heel belangrijk dat iedereen in de mogelijkheid is om zijn stemrecht uit te oefenen.

Personen met een handicap werden bij de organisatie van vorige verkiezingen met problemen geconfronteerd bij het uitbrengen van hun stem. Ook nu ontvangen organisaties vragen van blinde en slechtziende burgers over de toegankelijkheid van de stemcomputers.

Eind 2013 is het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake verkiezingen aangenomen. Er is een bredere definitie van handicaps waardoor meer personen met een beperking de mogelijkheid hebben om in het stemhokje begeleid te worden door een persoon naar keuze.

Natuurlijk is nog meer gewenst dat personen met een beperking zonder begeleiding hun stemrecht zelf kunnen uitoefenen. Bij de procedure van het elektronisch stemmen wordt enkel gesproken van het met de vinger aanduiden van de kandidaat. Voor personen die blind of slechtziend zijn is het op deze manier onmogelijk om zonder begeleiding te stemmen.

Positief is wel dat mensen bij deze verkiezingen een papieren bewijsstuk zullen krijgen waardoor ze zeker zijn dat hun stem correct werd uitgebracht.

Ik had aan de minister graag de volgende vragen gesteld:

1) Komen er initiatieven om de informatie betreffende de verkiezingen voor personen met een handicap beter toegankelijk te maken? Zo ja, welke?

2) Zal de minister extra initiatieven nemen zodat de wettelijke bepalingen met betrekking tot de toegankelijkheid van de stembureaus nageleefd worden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom acht ze dit niet noodzakelijk?

3) Zijn er reeds elektronische stemtoestellen aangepast zodat blinden en slechtzienden via spraakweergave zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen? Bent u van plan dit in de toekomst te voorzien?

4) Kunnen bij het huidige systeem van elektronisch stemmen verschillende interfaces aangesloten worden teneinde personen met een beperking toe te laten zelfstandig hun stem uit te brengen?

5) Welke initiatieven worden er verder ondernomen om er voor te zorgen dat in de toekomst zo veel mogelijk kiezers zelfstandig een geldige stem kunnen uitbrengen?