Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10941

van François Bellot (MR) d.d. 22 januari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging

de installatie van windturbines in Waalse gemeenten die naast een vliegbasis van Defensie liggen

militaire basis
windenergie
militaire luchtvloot

Chronologie

22/1/2014 Verzending vraag
20/2/2014 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4132

Vraag nr. 5-10941 d.d. 22 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

Momenteel loopt op initiatief van de Waalse regering een openbaar onderzoek om de adviezen, opmerkingen, akkoordbevindingen of bezwaren te vergaren van alle burgers en publieke overheden met betrekking tot het referentiekader voor windturbines.

Dat referentiekader verdeelt het Waalse grondgebied in 30 kavels met de zones die bestemd zijn voor de plaatsing van windturbines voor de productie van windenergie.

Kan de vice-eersteminister:

1) meedelen of de diensten van Defensie op de hoogte zijn van dat openbaar onderzoek?

2) Zo ja, zijn ze van plan opmerkingen te maken over de technische vereisten die onmisbaar zijn voor de goede werking van de activiteiten van de vliegtuigen van Defensie en hun follow-up op de radar?

Zo neen, zal de vice-eersteminister hen op de hoogte brengen van de procedure en erop wijzen dat ze de opmerkingen moeten meedelen die onmisbaar zijn om de veiligheid te waarborgen die de bijzondere uitbating van de luchtmachtbasis te Florennes vereist?

Antwoord ontvangen op 20 februari 2014 :

Defensie werd niet betrokken bij het openbaar onderzoek betreffende de ontwikkeling van windmolens op het Waals grondgebied. Niettemin, de militaire beperkingen met betrekking tot luchtvaartveiligheid, schietterreinen en werking van militaire radars werden in rekening genomen.

De kaart met de gebieden waar de windturbines niet uitgesloten zijn, houdt rekening met deze militaire beperkingen. Echter, in de nabijheid van militaire vliegvelden, zelfs in gebieden zonder beperking a priori, is een grondige technische analyse onontbeerlijk om elk risico op verstoring van de radarbeelden uit te sluiten. Defensie formuleert een negatief advies in het kader van de procedure van de bouwvergunningsaanvraag als het blijkt dat het radarbeeld verstoord kan worden.

Er kunnen andere beperkingen zijn door de aanwezigheid van ondergrondse installaties (pijpleidingen, communicatielijnen, enz.), evenals door hertzbundels. Deze beperkingen kunnen niet op de kaart worden gevisualiseerd maar worden systematisch in aanmerking genomen wanneer Defensie een advies formuleert.