Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-102

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 3 september 2010

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Belasting op toegevoegde waarde (btw) - Culturele goederen - Compact Disc

BTW
BTW-tarief
grammofoonplaat

Chronologie

3/9/2010Verzending vraag
3/11/2010Antwoord

Vraag nr. 5-102 d.d. 3 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op bepaalde culturele goederen is een btw-tarief van 6% van toepassing, maar dat is niet zo voor cd's, waar nog steeds 21% btw op wordt geheven. Het argument dat door de overheid tegen de verlaging wordt aangehaald, zijn de inkomsten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vraag:

Kan de minister een overzicht geven van de inkomsten van de afgelopen vijf jaar uit de btw-heffing op cd's (muziek)?

Antwoord ontvangen op 3 november 2010 :

1. Er wordt eerst en vooral opgemerkt dat de geluids- en/of beelddragers niet zijn opgenomen in de lijst van bijlage III bij de Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijk stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde, waarbij de leveringen van goederen en de dienstverrichtingen op exhaustieve wijze worden opgesomd waarvoor de Lidstaten de mogelijkheid hebben één of twee verlaagde tarieven toe te passen.

Teneinde de goedkeuring te verkrijgen voor een wijziging van die lijst is de unanimiteit van alle Lidstaten vereist.

2. Wat de BTW - opbrengst van de afgelopen 5 jaar voortvloeiend uit verkoop van CD’s betreft, wordt opgemerkt dat een rechtstreekse berekening vanuit de BTW-aangiften niet mogelijk is. Deze aangiften maken immers geen onderscheid naar het soort goed of dienst maar groeperen enkel de handelingen naar btw-tarief. Derhalve dringt zich een alternatieve berekening op.

Als alternatief is gebruik gemaakt van de cijfers gepubliceerd door de sector zelf, met name de “Belgian Entertainment Association”. Op die manier kan men zich toch een idee vormen omtrent de bijdrage van de verkoop van deze producten tot de BTW-ontvangsten.

Hieronder vindt het Geachte lid een overzicht van de aldus berekende btw-ontvangsten uit de verkoop van CD’s gedurende de periode 2005 -2009.

Product/Produit

Verkopen/Ventes

Theoretische btw-opbrengst/Produit TVA théorique


2009

2008

2007

2006

2005

2009

2008

2007

2006

2005

Geluidsdragers/

Supports sonores

146,07

152,57

168,93

172,84

181,47

25,35

26,48

29,32

30,00

31,49

Downloads/

téléchargements

13,04

10,27

8,53

3,17

1,58

2,26

1,78

1,48

0,55

0,27

Totaal/Total

159,11

162,84

177,46

176,01

183,05

27,61

28,26

30,80

30,55

31,76

Bedragen in miljoenen € / Montants en millions


Uit dit overzicht blijkt dat de verkoop van geluidsdragers permanent daalt. In totaal beloopt de daling ter zake gedurende de periode 2005 tot 2009 zowat 19,5 procent.