Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-905

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 28 april 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Federaal Rapport over Duurzame Ontwikkeling 2007 - Nitraten en pesticiden in het grondwater - Statistieken - Vlaanderen

duurzame ontwikkeling
verslag over de werkzaamheden
officiële statistiek
Vlaams Gewest
waterverontreiniging
verdelgingsmiddel
chemisch zout
grondwater

Chronologie

28/4/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008)
27/5/2008Antwoord

Vraag nr. 4-905 d.d. 28 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Federaal Rapport over Duurzame Ontwikkeling 2007 wijst erop (blz. 176) dat de concentratie aan nitraten en pesticiden in het grondwater toeneemt. Dit blijkt uit de gegevens voor het Waalse Gewest, gepubliceerd door de Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement (DGRNE) in 2005. Dit geeft dus waarschijnlijk de situatie zoals die ten laatste in 2004 werd vastgesteld. Men geeft echter geen vergelijkbare cijfers voor het Vlaamse Gewest. De volgende passage in het rapport gaat immers over “oppervlaktewater”, en hier worden wel cijfers van het Vlaams Gewest vermeld.

a. Waarom ontbreekt een verwijzing naar de toestand van het grondwater in Vlaanderen? Is de concentratie aan nitraten en pesticiden in Vlaanderen dan minder alarmerend dan in Wallonië? Zo ja, uit welke cijfers blijkt dat dan?

b. Waren er voor Vlaanderen geen bruikbare statistieken over grondwaterverontreiniging beschikbaar? Zo ja, welke maatregelen werden dan reeds genomen – eventueel in overleg met de Vlaamse overheid – om het probleem van nitraten en pesticiden in het grondwater in kaart te brengen?

Antwoord ontvangen op 27 mei 2008 :

Er bestaan gegevens over de toestand van de grondwaterkwaliteit in Vlaanderen, die gepubliceerd worden door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in haar Natuurrapport en door de Vlaamse Milieumaatschappij in haar MIRA-T Rapport. De gegevens in deze twee type rapporten zijn beschikbaar voor een gegeven jaar (of in sommige gevallen voor een zeer korte periode), maar er zijn geen tijdreeksen noch tijdreeksanalyses beschikbaar. Een tijdreeks is daarentegen beschikbaar voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Aangezien het Federaal Rapport inzake duurzame ontwikkeling de evolutie van de huidige tendensen bekijkt, is de beschikbaarheid van dergelijke tijdreeksen cruciaal. Naarmate deze methodologische problemen opgelost zullen worden, zullen de volgende federale rapporten inzake duurzame ontwikkeling hun analyses kunnen verfijnen.