Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-904

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 28 april 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Serreteelt - Vermindering van de broeikasemissies - Pilootprojecten - Stimulansen en subsidies

duurzame ontwikkeling
vermindering van gasemissie
broeikaseffect
onderzoeksbeleid
energieproductie
kascultuur
Protocol van Kyoto

Chronologie

28/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 )
9/6/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-903

Vraag nr. 4-904 d.d. 28 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Federaal Rapport over Duurzame Ontwikkeling 2007 stelt voor de broeikasemissies in de landbouwsector onder meer te verminderen door de warmteproductie voor serreteelt te verbeteren. Volgens het Rapport kan dat op twee manieren: hetzij door die warmte te produceren met warmtekrachtkoppeling, hetzij door de ontwikkeling van energieproducerende serres naar Nederlands model. Volgens het Rapport moet de regering daartoe pilootprojecten ondersteunen en samen met de gewesten de invoering bestuderen van stimulansen en/of subsidies om de overgang naar warmtekrachtkoppeling en energieproducerende serres na 2012 te versnellen.

a. Werd er reeds bepaald welke pilootprojecten men gaat ondersteunen†? Hoeveel van deze pilootprojecten zijn gebaseerd op warmtekrachtkoppeling, en hoeveel op energieproducerende serres? Wat is de verdeling tussen het Vlaamse en het Waalse Gewest?

b. Werd reeds een begin gemaakt met de bedoelde studie over stimulansen en subsidies? Hoe verloopt daarbij het noodzakelijke overleg met de gewesten?

c. Zal daarbij vooral gewerkt worden met groene certificaten of met fiscale stimuli?

d. Zal de streefdatum van 2012 met de huidige planning gehaald worden?

Antwoord ontvangen op 9 juni 2008 :

Het Federaal Rapport duurzame ontwikkeling is een inspirerend document, omdat het ideeŽn aanreikt voor transities, die nodig zijn om op lange termijn tot duurzame ontwikkeling te komen. Bij de formulering van dit langetermijnbeleid zal de regering dan ook terdege de aanbevelingen uit het federaal rapport in overweging nemen. Toch is het belangrijk, er in deze context op te wijzen dat het Federaal Rapport duurzame ontwikkeling geen door de regering gevalideerd beleidsdocument is. De beleidsdiscussie over het langetermijnbeleid moet nog opgestart worden, en zal een belangrijke impuls krijgen tijdens de debatten die gevoerd zullen worden in het kader van de Lente van het Leefmilieu die net van start gegaan is.

Wat betreft het beleid op korte termijn, zal het Nationaal Klimaatplan, dat momenteel wordt herzien binnen de Nationale Klimaatcommissie, alle maatregelen bevatten waartoe de verschillende deelgebieden hebben besloten ter bestrijding van de klimaatverandering.

Momenteel bestaan er reeds beleidsmaatregelen, die de omschakeling naar een serreteelt met minder broeikasgasuitstoot stimuleren. Zo bestaat de mogelijkheid van een verhoogde investeringsaftrek voor investeringen met warmtekrachtkoppeling (WKK) en voor investeringen die tot doel hebben om serres beter te isoleren.

Zowel warmtekrachtkoppeling als landbouw zijn hoofdzakelijk regionale bevoegdheden. Binnen deze bevoegdheden nemen de regionale overheden initiatieven om de uitstoot van broeikasgassen in de landbouwsector en energiesector in het algemeen en in de serreteelt in het bijzonder te verduurzamen.

a) en b) Er is nog geen beslissing genomen of deze transitie verder zal gestimuleerd worden door ondersteuning van pilootprojecten, zoals in het Federaal Rapport duurzame ontwikkeling gesuggereerd wordt, en bijgevolg ook niet over de preciese modaliteiten. De dialoog hierover zal gevoerd worden in het kader van de Lente van het Leefmilieu, waar de gewesten ook aan deelnemen.

c) De promotie van WKK (voor alle toepassingen samen) berust momenteel op een combinatie van regionale maatregelen, waaronder groene stroom certificaten of WKK-certificaten, en federale maatregelen, met de fiscale investeringsaftrek als sleutelmaatregel. Voor de verwarmde serres heeft het Vlaams gewest bovendien specifieke maatregelen genomen, rekening houdend met de omvang van die sector in het noorden van het land. De invoering van nieuwe maatregelen om WKK te bevorderen zal afhangen van de besprekingen die zullen plaatsvinden tijdens de Lente van het Leefmilieu. Eťn van de belangrijke elementen waarmee rekening gehouden zal worden tijdens deze besprekingen, is de huidige herziening van de Europese-richtlijn betreffende hernieuwbare energieŽn, die een bindende doelstelling oplegt inzake hernieuwbare energie tegen 2020 (20 % van de consumptie voor Europa). Deze richtlijn vraagt aan iedere Lidstaat om een nationaal plan op te stellen voor hernieuwbare energie, dat waarschijnlijk tegen begin 2010 van start zal moeten gaan.

d) De versteviging van de bestaande maatregelen en de tenuitvoerlegging van het nieuwe beleid inzake WKK in serres zullen reeds ruim voor 2012 worden voorbereid, in het kader van het overleg tussen de regio's.