Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-79

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 20 november 2007

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Vluchtelingen – Griekenland – Laakbare praktijken

Griekenland
vluchteling
politiek asiel
internationaal humanitair recht
rechten van de mens
Turkije
verwijdering
vreemdelingenrecht
asielzoeker

Chronologie

20/11/2007Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/12/2007)
10/12/2007Antwoord

Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-18

Vraag nr. 4-79 d.d. 20 november 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vorige week maakte de Duitse NGO Pro Asyl het rapport “The truth may be bitter, but it must be told” bekend.

Pro Asyl is op onderzoek getrokken naar Griekenland, waar ze de werking van de kustwacht en de organisatie van de opvang van asielzoekers hebben onderzocht.

Ze hebben verschillende vaststellingen gedaan van laakbare praktijken, die duidelijk maken dat de rechten van asielzoekers daar niet gegarandeerd zijn en internationale verdragen zoals de conventie van Genève systematisch worden geschonden. Bovendien worden meerdere voorbeelden van martelpraktijken beschreven en is er dus sprake van dagelijkse mensenrechtenschendingen.

Enkele voorbeelden:

De Griekse kustwachters proberen met hun boten de bootjes van de vluchtelingen terug in territoriale wateren te duwen.

Vluchtelingen worden soms zonder registratie en zonder contact met de buitenwereld verschillende dagen opgesloten, om dan op illegale wijze terug naar Turkije te worden gebracht.

Er zijn geen tolken voorzien.

Er zijn in de feiten geen beroepsmogelijkheden tegen opsluiting of uitwijzing.

De omstandigheden waarin de mensen worden opgesloten zijn mensonwaardig.

De kustwacht zou bootvluchtelingen slagen, met een stok bewerken, onderdompelen in een bak water, enz.

Pro Asyl roept Griekenland op om deze situatie recht te zetten.

Pro Asyl roept ook de andere Europese landen op om te stoppen met het overbrengen van asielzoekers in het kader van Dublin 2 naar Griekenland. Ook secretaris-generaal Bjarte Vandvik van de Europese Raad voor Vluchtelingen en Ballingen (ECRE) klaagt de praktijken aan en stelt dat omwille van de Dublin 2-akkoorden “het niet een Grieks probleem is, het is algemeen Europees probleem”.

Is de toestand in Griekenland, zoals naar buiten gebracht door Pro Asyl, bij de geachte minister bekend?

Worden er op dit moment in het kader van de Dublin 2 akkoorden nog asielzoekers overgebracht naar Griekenland?

Indien ja, is dit gezien de feiten die dit rapport naar buiten brengt, nog te verantwoorden?

Antwoord ontvangen op 10 december 2007 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. De problematiek is mij bekend. Het rapport van Pro Asyl is niet het eerste dat problemen aanklaagt bij de behandeling van asielzoekers en illegale immigranten in Griekenland. Ik verwijs in dit verband naar het rapport van het UNHCR van juli 2007 met betrekking tot de terugkeer van asielzoekers wiens procedure als « onderbroken » beschouwd wordt door de Griekse autoriteiten en een rapport van een delegatie van het Europees Parlement die in juni 2007 een aantal Griekse opvangfaciliteiten bezocht.

2. In het kader van de Dublin II verordening worden er nog steeds asielzoekers door België aan Griekenland overgedragen. Een grote meerderheid onder hen zijn personen die werden opgepakt bij het illegaal betreden van het Griekse grondgebied en die geen asielaanvraag in Griekenland indienden. De asielzoekers die aan Griekenland worden overgedragen hebben bij hun aankomst de mogelijkheid om een asielaanvraag in te dienen of hun asielprocedure voort te zetten indien deze nog niet afgesloten is. Dit wordt door de Griekse autoriteiten uitdrukkelijk meegedeeld wanneer zij een akkoord geven om een asielzoeker terug te nemen.

3. Zowel aan de opvangfaciliteiten in Griekenland als aan de Griekse asielwetgeving dienen verbeteringen te worden aangebracht. We hebben niettemin vastgesteld dat Griekenland onder Europese druk de behandeling van asielzoekers verbeterd heeft die in het kader van de Dublinprocedure worden teruggestuurd. In dit kader is er dus ook geen sprake van refoulement van asielzoekers en dient de toepassing van de Dublin II verordening ten opzichte van Griekenland mijns inziens niet te worden opgeschort.