Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7563

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 21 april 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Bestrijding van sociale fraude - Grensoverschrijdende co÷rdinatie van de sociale inspectiediensten - Elektronische registratie van het verkeer van werknemers

voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
zwartwerk
arbeidsinspectie
arbeidsmarkt

Chronologie

21/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7565

Vraag nr. 4-7563 d.d. 21 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In zijn prioriteitennota voor het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (EU) stipt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) de strijd tegen de sociale fraude als bron van oneerlijke concurrentie en sociale dumping aan als een van de prioriteiten om te komen tot een flexibele en efficiŰnte Europese arbeidsmarkt. Concreet wordt een betere grensoverschrijdende co÷rdinatie van de sociale inspectiediensten (arbeidsrecht en sociale zekerheid) van de verschillende Lidstaten beoogd om controle uit te oefenen op de toepassing van de sociale wetgeving die door de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (" detacheringsrichtlijn ") wordt opgelegd.

Tevens wordt gewezen op de noodzaak om de elektronische registratie van het grensoverschrijdend verkeer van werknemers te veralgemenen en uniform toe te passen op Europees niveau.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Zal de strijd tegen de sociale fraude in het algemeen ÚÚn van de prioriteiten van het Belgisch EU-voorzitterschap worden?

2. Heeft de minister een dergelijk verzoek ook van de werknemersorganisaties ontvangen?

3. Zo ja, welke concrete vragen en voorstellen werden door hen geformuleerd?

4. Welke concrete initiatieven zullen worden genomen om te komen tot een betere en grensoverschrijdende co÷rdinatie van de sociale inspectiediensten van de verschillende Lidstaten?

5. Welke initiatieven zullen worden genomen om de elektronische registratie van het grensoverschrijdend verkeer van werknemers te veralgemenen en uniform toe te passen in de hele EU?

6. Hoe verloopt de werking van het Belgische Limosa-systeem, meer bepaald wat de contacten met de Europese Lidstaten betreft?

7. Zijn er EU-Lidstaten waar de contacten tussen onze en hun sociale inspectie stroef verlopen of zelfs tegengewerkt worden?

8. Zo ja, welke? Welke initiatieven neemt de minister om deze problemen op te lossen?