Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7121

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 9 maart 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Bouwsector - Arbeidsongevallen - Aantallen, oorzaken en gevolgen - Budgettaire impact

bouwnijverheid
arbeidsongeval
arbeidsveiligheid
officiële statistiek

Chronologie

9/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7121 d.d. 9 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gezien de multifunctionele rol van de arbeiders en de aard van het beroep, wordt de bouwsector (paritair comité 124) meer dan gemiddeld geconfronteerd met arbeidsongevallen en chronische lichamelijke letsels. De ongevallen, chronische letsels met arbeidsongeschiktheid als gevolg en veelvuldige afwezigheden zorgen voor bijkomende uitgaven in de ziekte- en arbeidsongevallenverzekering. Preventie is dus van het grootste belang.

Voor de periode van 2005 tot 2009 kreeg ik over het paritair comité 124 graag een overzicht per jaar in antwoord op de volgende vragen:

1. Hoeveel arbeidsongevallen hebben zich voorgedaan?

2. Bij hoeveel arbeidsongevallen bleken de betrokkenen niet te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften inzake bescherming, kledij en schoeisel?

3. Hoeveel van die arbeidsongevallen hadden een korte of langdurige ongeschiktheid tot gevolg?

4. Hoeveel van die arbeidsongevallen resulteerden in blijvende invaliditeit van de betrokken werknemers?

5. Hoeveel ongevallen kenden een dodelijke afloop?

6. Hoeveel bouwvakkers lijden aan chronische arbeidsongeschiktheid ten gevolge van rugletsels?

7. Hoeveel bedroeg de budgettaire impact van de arbeidsongevallen in de bouwsector voor het budget van de ziekteverzekering en de arbeidsongevallenverzekering?

8. Welke initiatieven heeft de geachte minister genomen om werkgevers aan te zetten tot een intensiever preventiebeleid inzake arbeidsongevallen?