Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-707

van Marc Verwilghen (Open Vld) d.d. 3 april 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Distributienet - Tarieven - Goedkeuring

energiedistributie
gasdistributie
elektriciteitsvoorziening
energienet
energieprijs
CREG

Chronologie

3/4/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008)
22/4/2008Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-503

Vraag nr. 4-707 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zoals u weet heeft de vorige regering bij de omzetting van de tweede gas- en elektriciteitsrichtlijn gekozen over te stappen van een éénjaartarief naar een meerjarentarief inzake transport en distributie voor gas en elektriciteit. Vorig jaar werden de uitvoeringsbesluiten inzake de methodologie voor het vastleggen en het berekenen van het transporttarief ELIA en FLUXYS gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit heeft ertoe geleid dat ELIA en FLUXYS tijdig hun dossier voor goedkeuring van hun meerjarentarief bij de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) hebben kunnen indienen. Voor ELIA heeft dit een door de CREG goedgekeurd meerjarentarief opgeleverd en past ELIA dit meerjarentarief toe sinds 1 januari 2008. Krantenartikels hierover hebben aangetoond dat ELIA bijzonder tevreden was. Voor FLUXYS werd bij mijn weten door de federale regulator tot op heden nog steeds geen definitief tarief goedgekeurd.

Daarnaast werd door de vorige regering ook beslist dat het meerjarentarief ook zal worden toegepast door de distributienetbeheerders vanaf 1 januari 2009, dus één jaar later dan FLUXYS en ELIA. Hiervoor werd met de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen artikel 15/5bis van de gaswet en artikel 12 van de elektriciteitswet aangepast, in de zin dat de oude koninklijke besluiten die de methodologie en berekening vastleggen van een éénjaartarief voor distributie van toepassing zullen blijven voor de exploitatiejaren 2005, 2006, 2007 en 2008. Concreet wil dit dus zeggen dat voor het exploitatiejaar 2009 de oude koninklijke besluiten voor elektriciteit en gas niet meer zullen bestaan. Bijgevolg, kan geen enkele distributienetbeheerder nog bij de CREG op 30 september 2008 een dossier indienen voor de goedkeuring van zijn distributienettarief betreffende het exploitatiejaar 2009.

Mijn vragen zijn dan ook de volgende:

1. Wetende dat de tijdspanne die nodig zal zijn tussen het indienen door een distributienetbeheerder van zijn dossier bij de CREG en de goedkeuring van zijn meerjarentarief door de CREG zes maanden bedraagt en rekening houdende met het feit dat er geen uitvoeringsbesluiten meer zullen bestaan om een distributienettarief voor het exploitatiejaar 2009 goed te keuren, had ik graag van de geachte minister vernomen of hij reeds het nodige heeft gedaan voor de publicatie van een koninklijk besluit dat, na overleg met de gewestregeringen, het toepassingsveld van de meerjarentarieven uitbreidt tot de aansluitingstarieven voor de distributienetten, lokale of regionale transmissienetten van deze gewesten, tot de tarieven voor het gebruik van deze netten, alsook tot de tarieven voor de ondersteunende diensten geleverd door de beheerders van deze netten en dit zowel voor gas als voor elektriciteit?

2. Zo nee, wanneer mogen we dit verwachten?

3. Zo ja, heeft de CREG op zijn vraag reeds een voorstel van koninklijk besluit overgemaakt inzake de methodologie en de berekening van het distributienettarief?

4. Zo nee, gaat hij dit doen en wanneer?

5. Kan hij mij verzekeren dat de hele batterij aan uitvoeringsbesluiten die genomen moet worden tijdig gepubliceerd zullen zijn in het Belgisch Staatsblad zodat de distributienetbeheerders hun dossier bij de CREG zullen kunnen indienen op 30 juni 2008 teneinde op 1 januari 2009 een goedgekeurd meerjarentarief toe te passen?

6. Wat gaat hij doen wanneer dit alles niet haalbaar is?

Antwoord ontvangen op 22 april 2008 :

1. Artikel 12octies van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en artikel 15/5decies van de wet van 12. april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen machtigen de Koning momenteel om, na overleg met de gewestregeringen, het toepassingsveld van het systeem van de meerjarentarieven dat tot op heden voorbehouden is aan de transportnetbeheerders voor elektriciteit en aardgas uit te breiden tot de tarieven van de distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas.

In het raam van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen worden hoger genoemde artikelen 12octies en 15/5decies vervangen door nieuwe bepalingen waarbij tariefregels worden ingevoerd die te vergelijken zijn met die welke worden toegepast voor de transportnetbeheerders. Hierover werd overleg gepleegd met de vertegenwoordigers van de energieministers van de gewestregeringen.

2. Gesteld dat deze nieuwe wettelijke bepalingen aanvaard worden dan zal het niet meer nodig zijn ontwerpen van koninklijke besluiten uit te werken om de toepassing van de tariefbepalingen die gelden voor de transportnetbeheerders uit te breiden tot de distributienet beheerders.

Er hoeven dus geen koninklijke besluiten meer te worden uitgewerkt zoals het koninklijke besluit van 22 december 2000 tot instelling van de tarieven voor de aansluiting op de distributienetten van elektriciteit (Belgisch Staatsblad van 30 december 2000) en het koninklijke besluit van 7 februari 2002 tot instelling van de tarieven voor de aansluiting op de distributienetten voor aardgas (Belgisch Staatsblad van 16 februari 2002).

3. en 4. Overeenkomstig de geldende wetgeving heeft de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) mij recentelijk voorstellen van koninklijke besluiten voor elektriciteit en aardgas bezorgd waarin de methodologie en de toepassingsregels worden bepaald die nodig zijn voor de invoering van een mechanisme van meerjarentarieven ten gunste van de distributienetbeheerders. Zoals voorzien in de geldende maar ook in de geplande wetgeving moeten die reglementaire bepalingen uitgewerkt worden in overleg met de distributienetbeheerders. Het komt er op aan ervoor te zorgen dat dit wettelijke voorschrift wordt nageleefd.

5. en 6. Ik zal erop toezien dat de verschillende besluiten tot uitvoering van voornoemde wettelijke bepalingen spoedig gepubliceerd kunnen worden zodat de distributienetbeheerders hun tarief-voorstellen voor het jaar 2009 zo snel mogelijk kunnen indienen.