Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6781

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 2 februari 2010

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Regularisatiecampagne - Verwerking - Resultaten - Opvolging negatieve beslissingen

politiek asiel
illegale migratie
Dienst Vreemdelingenzaken
asielzoeker

Chronologie

2/2/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010)
19/4/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6781 d.d. 2 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eind 2009 liep er een drie maanden durende regularisatiecampagne. Op 15 december 2009 werd deze campagne afgesloten.

1. Hoe ver staat het met de verwerking van de aanvragen?

2. Om hoeveel personen gaat het uiteindelijk?

3. Is er een deadline waarbinnen de dossiers moeten behandeld worden? Met andere woorden, wanneer krijgen de kandidaten uiterlijk antwoord op hun dossier?

4. Hoe zullen de negatieve beslissingen worden opgevolgd? In het verleden zijn er heel veel gevallen nooit opgevolgd zodat de personen terug in de illegaliteit verdwenen.

Antwoord ontvangen op 19 april 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Vooraleer in te gaan op vragen over de statistieken, wens ik te verduidelijken dat het verkeerd is te denken dat vreemdelingen zonder wettig verblijf slechts tot 15 december 2009 een regularisatieaanvraag kunnen indienen. Ook na die datum, en dit was reeds het geval voor 15 september 2009, zal men een aanvraag tot machtiging tot verblijf kunnen indienen op grond van artikel 9 bis van de Vw.

Wat de vragen betreft over de diverse statistieken met betrekking tot de regularisatiecampagne, kan ik u enkel zeggen dat deze voorbarig zijn. Ik verklaar mij nader: in de eerste plaats voorziet de Omzendbrief van 21 juni 2007 expliciet dat de gemeentebesturen de aanvragen ingediend conform artikel 9bis van de Vreemdelingenwet slechts na een positieve controle van de verblijfplaats van de aanvragers mogen doorsturen naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). U begrijpt dat deze controle van de verblijfsplaats de nodige tijd zal vergen vooral in de grotere steden. De administratie verwacht dat het merendeel van de ingediende aanvragen pas eind februari 2010 door de gemeenten zullen doorgestuurd zijn.

Ten tweede hebben mijn voorgangers en ikzelf reeds herhaaldelijk meegedeeld dat de DVZ om evidente en gegronde redenen de regularisatiebeslissingen op statistische wijze uitdrukt in termen van de reële Belgische immigratie. Met andere woorden, de DVZ houdt enkel bij hoeveel dossiers werden ingediend en hoeveel fysieke personen geregulariseerd werden.

Ten derde zal er rekening gehouden moeten worden met eventuele dubbele aanvragen. Vele mensen hebben zowel een oude aanvraag aangevuld als een nieuwe aanvraag ingediend.

Wat de behandelingstermijnen betreft herhaal ik dat de wetgever geen behandelingstermijn voor regularisatieverzoeken voorziet en dat het onmogelijk is voor de DVZ om zich tot termijnen te verbinden aangezien de behandelingstermijn zal afhangen van het aantal aanvragen en dat het individuele onderzoek afhangt van externe partners waarop de DVZ geen gezag heeft (parketten, Staatsveiligheid, enz….). Wel hebben wij de nodige maatregelen genomen om de behandelingsduur zo kort mogelijk te houden (bijvoorbeeld aanwerving van zestig extra personen).

In geval van een negatieve beslissing zal een bevel om het grondgebied te verlaten worden betekend. Indien dit bevel niet wordt nageleefd, zal mijn administratie in uitvoering van de wet van 15 december 1980 de nodige stappen zetten.