Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6572

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 27 januari 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Etiketten van voedingsmiddelen - Allergieverwekkende stoffen - Vermelding

voedingsproduct
etiketteren
consumentenvoorlichting
bescherming van de consument

Chronologie

27/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010)
25/2/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6571
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1388

Vraag nr. 4-6572 d.d. 27 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Europese Unie (EU) legt de regels voor de etikettering van de voedingsmiddelen strikt vast in een Europese richtlijn. Om de consumenten te beschermen, zijn de voedingsproducenten verplicht om de ingrediŽntenlijst en de mogelijke aanwezigheid van minstens veertien allergieverwekkende stoffen duidelijk te vermelden. Die informatieplicht geldt echter uitsluitend voor de voorverpakte voedingsproducten. Ook stelt men vast dat de producenten het vaak niet erg nauw nemen met de nieuwe regelgeving en heel algemeen informeren of de consument zelfs totaal verkeerde informatie verschaffen door vertaalfouten of moeilijk leesbare etiketten.

Sommige consumentenorganisaties roepen de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid op om maatregelen te nemen en om de informatieplicht uit te breiden tot de niet-voorverpakte voedingsproducten, zoals in Oostenrijk bijvoorbeeld reeds het geval is. Op die manier zou de cliŽnt / allergiepatiŽnt een beter zicht hebben op wat hij al dan niet consumeert. Sommige landen gaan nog verder en vragen de vermelding van het aantal calorieŽn op de voedingsproducten of maaltijden.

1. Is de minister bereid om de wetgeving uit te breiden tot de niet-voorverpakte voedingsproducten?

2. Is het noodzakelijk de informatieplicht van de voedingsproducenten beter te controleren op foutieve of moeilijk leesbare informatie aan de consument?

3. Bestaat de bereidheid om een standaardmethode in te voeren voor de eindcontrole van de producten?

Antwoord ontvangen op 25 februari 2010 :

Zoals het geachte lid aangeeft wordt de etikettering van levensmiddelen in grote mate bepaald door regelgeving op Europees niveau, in casu richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame.

Deze richtlijn is van toepassing op alle levensmiddelen zonder onderscheid. Ook de regeling voor de aanduiding van allergenen is in deze richtlijn opgenomen.

Momenteel wordt er op Europees niveau gediscuteerd over het voorstel van verordening betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consument dat een harmonisatie en een aanpassing van de regels inzake etikettering voor levensmiddelen inhoudt.

Naast de aanduiding van de allergenen komt daar ook de leesbaarheid van de etiketten aan bod. In afwachting van de dwingende besluiten op Europees niveau is het weinig opportuun om thans nog een eventuele wijziging van de nationale wetgeving ter zake te overwegen. Zodra de verordening van kracht is wordt deze immers ook van toepassing in de lidstaten ter vervanging van bovengenoemde richtlijn en van de nationale regelgeving.

Eens de normen bekend kan er zo nodig nagedacht worden over een aangepaste controle wat evenwel tot de bevoegdheid behoort van de minister van Landbouw en de minister bevoegd voor Economie.