Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6397

van Franco Seminara (PS) d.d. 29 december 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Garantie op consumptiegoederen - Toepassingsproblemen - Evaluatie

aansprakelijkheid van de producent
bescherming van de consument
consumptiegoederen

Chronologie

29/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010)
28/1/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6398

Vraag nr. 4-6397 d.d. 29 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De wet van 1 september 2004, in werking getreden in januari 2005, betreffende de bescherming van de consumenten bij de aankoop van consumptiegoederen impliceert de wettelijke garantie van twee jaar voor elk goed dat in België wordt verkocht, maar roept een aantal vragen op. Elk jaar komen daarover ontelbare klachten bij Test-Aankoop terecht.

Uit een onderzoek in 2006 en 2007 van de “politie” van de FOD Economie, de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) blijkt dat nog veel inspanningen nodig zijn om kopers en verkopers te informeren. De informaticasector, de audiovisuele sector, de sector van de huishoudtoestellen en de meubelsector zijn de meest weerspannige sectoren.

De FOD Economie noteert vooral moeilijkheden bij de toepassing van de wet. Er is verwarring over de wettelijke en de handelsgarantie, de termijn van de wettelijke garantie, de kosteloosheid van die garantie of de lange herstellingstermijnen.

De consumenten zijn niet voldoende geďnformeerd over hun rechten, maar vele verkopers weten het ook niet goed. Een duidelijker wetgeving had elke dubbelzinnigheid kunnen wegnemen.

Een wetswijziging is noodzakelijk. Drie jaar na de inwerkingtreding, in januari 2008, zou er trouwens een evaluatierapport worden voorgesteld aan het parlement. Er werd nog altijd geen tekst ingediend.

Ik heb volgende vragen:

Kunt u meedelen hoever de evaluatiebesprekingen staan over de wettelijke garantie van twee jaar voor roerende goederen?

Binnen welke termijn denkt u een nieuwe tekst voor te leggen aan het parlement?

Kunt u, rekening houdend met de standpunten van de vertegenwoordigers van de consumenten, enerzijds, en met die van de producenten en de handelaars, anderzijds, al meedelen welke richting de hervorming zal uitgaan?

Antwoord ontvangen op 28 januari 2010 :

Als antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid de volgende elementen meedelen.

Artikel 9 van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, vereist van de ministers die respectievelijk Consumentenzaken, Justitie en Economie in hun bevoegdheden hebben, dat zij aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers verslag uitbrengen over de toepassing van de wet, dat in het bijzonder zal handelen over de gevolgen van deze wet op de bescherming van de rechten van de consumenten.

Om aan deze eis tegemoet te komen, heeft de administratie daadwerkelijk studies uitgevoerd en een evaluatieverslag opgemaakt.

Op dit ogenblik is er met mijn collega’s een overleg aan de gang met het oog op het afronden van dit evaluatieverslag.