Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6375

van Christine Defraigne (MR) d.d. 29 december 2009

aan de minister van Justitie

Federaal Aanspreekpunt voor kinderontvoeringen - Werking - Verbetering - Financiële hulp aan slachtoffers - Toekenningsvoorwaarden- Budget van het Aanspreekpunt - Personeel - Eventuele aanwervingen - Openingsuren van het Aanspreekpunt

vrijheidsberoving
kind
gemengd huwelijk
slachtofferhulp

Chronologie

29/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 )
6/5/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-6375 d.d. 29 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 27 januari 2005 richtte de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie samen met de FOD Buitenlandse Zaken het Federaal Aanspreekpunt “internationale kinderontvoeringen” op. Dat Aanspreekpunt is alle dagen 24 uur per dag bereikbaar per telefoon, per fax en per e-mail. Het heeft als opdracht eerstelijnsinformatie te geven aan ouders die het slachtoffer zijn van kinderontvoeringen, de partijen naar andere bevoegde instanties door te verwijzen (de FOD Buitenlandse Zaken, de Belgische rechtbanken of de buitenlandse rechtbanken) en de slachtoffers psychologische en financiële bijstand te verlenen.

Het team van het Aanspreekpunt bestaat uit juristen, psychologen en gegradueerden in de rechten. Ze begeleiden de ouders tijdens de hele procedure die gericht is op de terugkeer van de kinderen of op de uitoefening van een grensoverschrijdend bezoekrecht.

Verschillende verenigingen van getroffen ouders hebben vragen bij de werking en het beheer van het Aanspreekpunt. Het zou tijdens de kantooruren niet bereikbaar zijn, terwijl het wordt geacht 24 uur per dag bereikbaar te zijn. Er zou ook niet genoeg personeel zijn, waardoor een psycholoog soms het juridische deel van een dossier moet behandelen. Naar aanleiding van die negatieve vaststelling heb ik de volgende vragen:

1. Wat vindt u van die opmerkingen?

2. Hoe werkt het Federaal Aanspreekpunt “internationale kinderontvoeringen” juist?

3. Welke maatregelen gaat u nemen om de werking van het Aanspreekpunt te verbeteren, gelet op de toename van internationale kinderontvoeringen door ouders?

4. Welke zijn de voorwaarden om financiële bijstand te ontvangen?

5. Wat is het budget van het Aanspreekpunt voor de jaren 2008, 2007 en 2006?

6. Zal extra personeel worden aangeworven?

7. Wat zijn de echte openingsuren?

Antwoord ontvangen op 6 mei 2010 :

1. Ik heb nota genomen van de opmerkingen van verschillende verenigingen van ouders die het slachtoffer zijn van kinderontvoeringen met betrekking tot de werking en het beheer van het Federaal Aanspreekpunt.

Uit de informatie die de administratie mij heeft overgezonden blijkt het volgende:

a) wat de bereikbaarheid van het Federaal Aanspreekpunt betreft:

tijdens de kantooruren worden de telefoontjes beantwoord door de juristen en de psycholoog tewerkgesteld bij het Federaal Aanspreekpunt. Wanneer alle personeelsleden bezet zijn, wordt het gesprek opgenomen op een antwoordapparaat opdat een personeelslid zo snel mogelijk opnieuw contact kan opnemen met de persoon die heeft gebeld.

In voorkomend geval kunnen de ouders die het slachtoffer zijn van ontvoering door een ouder eveneens op afspraak worden ontvangen door de beheerder van hun dossier.

Buiten de kantooruren wordt de dienst 24 uur per dag waargenomen door de personeelsleden van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie. Zij hebben daartoe een aangepaste opleiding gekregen waardoor zij in staat zijn om eerstelijnsbijstand te verstrekken aan de ouders die het slachtoffer zijn van kinderontvoeringen (te weten advies inzake preventie en dringende handelingen in geval van overbrenging).

Indien nodig kan de persoon die belast is met deze eerstelijnsbijstand de juristen die bij het Federaal Aanspreekpunt werken of het hoofd van dienst telefonisch bereiken.

b) wat het personeel van het Federaal Aanspreekpunt betreft, behalve het hoofd van dienst:

zijn in februari 2009 twee Franstalige juristen geworven om de twee personen die in 2008 hun ambt hebben verlaten, te vervangen. Thans werken 3 Franstalige juristen voltijds aan de behandeling van de individuele dossiers.

Wat de Nederlandstalige juristen betreft, werken twee juristen (van wie er thans één in moederschapverlof is) voltijds aan de behandeling van de individuele dossiers en er is een wervingsprocedure gevraagd teneinde te voorzien in de vervanging van een jurist die het ambt in juli 2009 verlaten heeft.

De juristen die belast zijn met het beheer van individuele dossiers kunnen in dat kader om de medewerking van de psycholoog verzoeken.

2. Het Federaal Aanspreekpunt, waarvan de samenstelling en werking beschreven zijn in vraag 1, maakt deel uit van de dienst Internationale Samenwerking in Burgerlijke Zaken die is opgericht binnen het directoraat-generaal Wetgeving van de FOD Justitie.

Ook de volgende voorzieningen moeten worden onderstreept:

3. Uit het antwoord op vraag 2 blijkt dat de belangrijke middelen om de werking van het Federaal Aanspreekpunt te verbeteren (terecht) al ten uitvoer zijn gelegd.

Ik ben mij er echter van bewust dat de werking van het Federaal Aanspreekpunt nog kan worden verbeterd. Mijn diensten hebben in dat kader bijzondere aandacht voor de suggesties die hun, soms door de ouders zelf, worden gedaan.

Er moet echter rekening mee worden gehouden dat het Federaal Aanspreekpunt niet verantwoordelijk mag worden gehouden voor het uitblijven van een oplossing in bepaalde dossiers, wat niet noodzakelijkerwijs volgt uit de aangewende middelen, maar dikwijls van externe oorzaken afhangt.

4. Wat vraag 4 betreft, wens ik in de eerste plaats eraan te herinneren dat het interventiefonds is ingevoerd om hulp te bieden aan ouders die niet over voldoende financiële middelen beschikken in de volgende situaties:

Om op dit fonds een beroep te kunnen doen, moet het dossier van de verzoeker overigens behandeld zijn door de centrale autoriteit vóór de indiening van de vraag en moet dit dossier onder het toepassingsgebied vallen van het Verdrag van Luxemburg van 1980, het Verdrag van ’s-Gravenhage van 1980 en de Verordening Brussel II bis van 2003.

Financiële hulp kan eveneens worden aangevraagd in het kader van de raadgevende commissies in burgerlijke zaken (zoals de Belgisch-Marrokkaanse en de Belgisch-Tunesische Raadgevende Commissie).

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn thans vastgelegd in een interne nota en worden herzien.

5. Het Federaal Aanspreekpunt maakt deel uit van de dienst Internationale Samenwerking in Burgerlijke Zaken van het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden. Het budget dat eraan is toegekend maakt dus deel uit van het totale budget toegekend aan het bovengenoemde directoraat-generaal voor wat betreft:

Er is overigens een speciaal interventiefonds opgericht om bijstand te bieden aan ouders die het slachtoffer zijn van kinderontvoeringen, in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden (zie vraag 4).

6. De huidige personeelsformatie, die overeenstemt met drie voltijdse equivalenten van drie juristen voor elke taalrol en een psycholoog, wordt op korte termijn wellicht niet gewijzigd.

7. De kantoren van het Federaal Aanspreekpunt, dat deel uitmaakt van de FOD Justitie, zijn open en toegankelijk voor het publiek van maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

Aan ouders die wensen te worden ontvangen door een van de leden het Federaal Aanspreekpunt wordt om organisatorische redenen echter gevraagd vooraf een afspraak te maken.

Voor het overige wens ik te verwijzen naar het antwoord op de eerste vraag.