Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6168

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 7 december 2009

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Migratiebeleid - Gezinshereniging - Inkomensvereisten - Engagement tot integratie

migratiebeleid
familiemigratie
integratie van migranten

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
24/2/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4990

Vraag nr. 4-6168 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 9 oktober jongstleden bereikte het kernkabinet een akkoord over een aantal maatregelen rond migratiebeleid. In het persbericht stond er dat er “voor de gezinshereniging, aan de persoon wiens partner naar België komt, wordt gevraagd om aan te tonen dat hij een inkomen heeft dat minimaal overeenkomt met het leefloon van iemand met één persoon ten laste.” Verder konden we lezen dat er ook een “engagement tot integratie gevraagd wordt”.

Zou u me over deze twee elementen meer specifieke informatie kunnen geven?

Geldt de vereiste van een minimuminkomen voor iedere persoon die om gezinshereniging vraagt? Wordt er niet gekeken naar de financiële situatie van de partner die overkomt?

Worden er inkomenseisen gesteld wanneer het niet over een partner gaat, maar over andere familieleden?

Wat wordt er juist bedoeld met een engagement tot integratie? Is dit een soort verklaring die men moet ondertekenen? Of moeten er in het land van herkomst al stappen tot integratie ondernomen worden? Wordt er achteraf geverifieerd in welke mate het ‘engagement’ is nagekomen?

Antwoord ontvangen op 24 februari 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Voorafgaand verwijs ik graag naar mijn antwoord op de vragen die werden gesteld in de Kamer van volksvertegenwoordigers door mevrouw Martine De Maght (vragen nr. 15485 en 15486 - CRABV 52 COM 662 van 20 oktober 2009)

1. Inkomensvereisten

Het kernkabinet besloot inderdaad dat er, overeenkomstig de richtlijn 2003/86, een inkomenseis komt voor wie zich op basis van gezinshereniging laat vervoegen.

Momenteel wordt een voorontwerp van wet voorbereid, dat vervolgens zal worden voorgelegd aan de ministerraad. In dit voorontwerp zullen de precieze modaliteiten van de inkomensverplichting verder worden gespecificeerd.

2. Integratievoorwaarde

Op 9 oktober besliste de regering eveneens dat gezinshereniging gepaard moet gaan met een integratieverplichting.

In dit verband dienen de nodige gesprekken te worden gevoerd met de Gemeenschappen. Dit met als doel de samenwerkingsakkoorden af te sluiten.