Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5826

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - Verplichting de reizigers in te lichten over verstoord verkeer - Controle, aantal inbreuken en gevolgen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoerspersoneel
vervoersduur
consumentenvoorlichting
pendel

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4874

Vraag nr. 4-5826 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Blijkens het antwoord van de geachte minister op mijn schriftelijke vraag nr. 4-3842 van 17 juli 2009 geldt voor de treinbegeleiders als algemene regel dat ze de reizigers steeds moeten inlichten bij verstoord verkeer. Dat betekent dus ook voor vertragingen van een kleine vijf minuten. In de praktijk blijkt dat echter niet te gebeuren. In hetzelfde antwoord stelt hij trouwens dat het niet mogelijk is om tijdens elke rit te controleren dat elke treinbegeleider de instructies naleeft.

1. Welke uitzonderingen worden toegestaan op de " algemene regel " die geldt voor treinbegeleiders dat ze de reizigers steeds moeten inlichten bij verstoord verkeer?

2. Hoeveel controles werden er dit jaar al uitgevoerd om na te gaan of treinbegeleiders de instructies met betrekking tot het meedelen van (ook kleine) vertragingen effectief naleven?

3. Werden er naar aanleiding van herhaaldelijke opmerkingen over de gebrekkige communicatie op de " sneltreinen " van Hasselt naar Brussel, inzonderheid die met aankomst om 8 u 00 en 8 u 18 in Brussel-Centraal en met vertrek om 17 u 09 in Brussel-Centraal, de afgelopen maanden extra controles verricht met betrekking tot de communicatie op de treinen en in de stations? Zo ja, hoeveel extra controles werden er verricht?

4. Zo neen, waarom heeft men niets ondernomen?

5. Hoeveel keer werden dit en vorig jaar inbreuken geconstateerd op de communicatie-instructies bij de treinbegeleiders?

6. Hoeveel sancties werden uitgesproken?

7. Hoeveel herhaalde inbreuken werden dit en vorig jaar vastgesteld?

8. Hoeveel sancties werden hierbij uitgesproken?