Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5533

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Begroting

Obligatiefondsen - Meerwaardebelasting - Negatieve impact op begroting

beleggingsmaatschappij
obligatie
belasting op de meerwaarde
belasting op inkomsten uit kapitaal
begrotingsraming
belastingaftrek

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
12/1/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4172

Vraag nr. 4-5533 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 1 januari 2008 wordt het toepassingsgebied inzake de roerende voorheffing op financiŽle instrumenten die meer dan 40 % in schuldvorderingen beleggen, uitgebreid. Sindsdien worden naast de interest ook de meer- en minderwaarde in aanmerking genomen.

Tot december 2007 vielen de meeste distributiecompartimenten niet onder de ďmeerwaardebelastingĒ, aangezien het totale rendement uitgekeerd werd. Sinds 1 januari 2008 zijn de meeste distributiecompartimenten echter wel aan deze heffing onderworpen. Zowat 1.100.000 landgenoten hielden in januari 2008 deze instrumenten aan.

Het Rekenhof gaf in diezelfde maand aan dat een meerwaardebelasting op beleggingsfondsen een negatieve impact kan hebben op de begroting. Door de financiŽle crisis worden immers minwaarden geboekt en die mag men van de belastingen aftrekken.

De meerwaardebelasting is een heffing op de meerwaarden afkomstig van het obligatiegedeelte van de fondsen.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd :

1)Wat was de budgettaire impact van deze meerwaardebelasting voor de begroting van 2008 en wat zijn de vooruitzichten voor 2009?

2)Kan de minister aangeven hoeveel de opbrengst van de meerwaardebelasting op financiŽle instrumenten die meer dan 40 % in schuldvorderingen beleggen bedraagt voor het aanslagjaar 2008 en stemt deze overeen met de verwachte opbrengst?

3)Klopt de vaststelling van het Rekenhof dat de meerwaardebelasting een negatief effect kan en zal hebben op de begroting omdat ook minwaarden afgetrokken mogen worden van de renteopbrengsten die belast worden? Hoeveel bedraagt de eventuele totale minwaarde die werd afgetrokken van de renteopbrengsten en is de minister het met me eens dat deze meerwaardebelasting moet worden afgeschaft en kan dit worden toegelicht?

4)Is de minister het met me eens dat de meerwaardebelasting op obligatiefondsen momenteel een fout signaal is gezien onze bedrijven juist behoefte hebben aan werkingsmiddelen via bedrijfsobligaties? Kan dit uitvoerig worden toegelicht?

Antwoord ontvangen op 12 januari 2010 :

Aangezien het een fiscale materie betreft verwijs ik het geachte lid naar het antwoord dat de minister van Financiën zal geven.