Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5478

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Uitkeringsfraude - Valse C4 documenten - Recuperatie van onterecht uitgekeerde gelden

zwartwerk
fraude
werkloosheidsverzekering
valsheid in geschrifte
ontslag
gezinsuitkering
ziekteverzekering

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
19/2/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4321

Vraag nr. 4-5478 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 3 juli 2009 werd door het rapport “Eén jaar coördinatie van de fraudebestrijding” voorgesteld. Het gaf aan dat één van de grote realisaties het oprollen was van 561 nepbedrijfjes die in het Brusselse valse C4-documenten verkochten. Hiermee zouden tot 20 000 mensen zich onterecht een werkloosheids- of een ziekte-uitkering en kinderbijslag laten uitbetalen.

De strijd tegen deze vormen van de sociale fraude is uiterst belangrijk daar deze fraude de solidariteit van onze sociale zekerheid ondermijnt. Fraudeurs moeten dan ook prioritair worden opgespoord.

Gezien het belang van de strijd tegen de sociale fraude leg ik volgende vragen voor:

1)Kan u aangeven hoeveel afnemers van deze 561 nepbedrijven die valse C4 documenten uitschreven reeds werden geďdentificeerd en kan u gedetailleerd weergeven hoeveel onterecht uitgekeerde werkloosheids- of ziekte-uitkering en kinderbijslagen reeds werden gerecupereerd? Meer specifiek had ik graag vernomen hoeveel mensen reeds werden opgespoord alsook hoeveel bedragen respectievelijk werden gerecupereerd inzake onterecht uitgekeerde werkloosheidsvergoedingen, ziekte-uitkeringen en kinderbijslagen tengevolge de aangehaalde C4 fraudes?

2)Kan u tevens aangeven in hoeverre deze mensen ook zullen worden vervolgd voor deze zeer nefaste fraude en kan u in het bijzonder weergeven hoeveel afnemers van valse C4 documenten reeds werden beboet en/of waarbij vervolging werd ingesteld door het gerecht en kan u aangeven welke bijkomende sancties zij riskeren?

3)Bent u tevreden van de bedragen die reeds werden gerecupereerd van de mensen die via valse C4 documenten onterecht sociale uitkeringen ontvingen en kan u dit uitvoerig toelichten? Zo neen, kan u aangeven of er bijkomende middelen en/of personeelsleden zullen worden ingezet om de onterecht uitgekeerde bedragen te recupereren?

4)Kan u uitvoerig aangeven hoe uw diensten te werk gaan om deze onterecht uitgekeerde uitkeringen te recupereren van de afnemers van valse C4 documenten alsook hoeveel personeelsleden worden ingezet om deze gelden te recupereren?

5)Kan u aangeven of alle diensten goed samenwerken om al de onterecht uitgekeerde gelden aan de afnemers van de valse C4 documenten te recupereren en ervaart u “bottlenecks”?

6)Hebt u, al of niet bij benadering, zicht op het totaalbedrag dat vanuit de overheid onterecht zou zijn uitgekeerd aan de afnemers van de valse C4 documenten van de desbetreffende nepbedrijfjes en kan u deze cijfers concreet toelichten? Zo neen, kan u dit uitvoerig toelichten en aangeven wanneer u wel een duidelijk beeld zal hebben?

Antwoord ontvangen op 19 februari 2010 :

1) In 2008 konden dankzij de onderzoeken en de analyses van de Task Force Valse Documenten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) 591 verdachte ondernemingen worden opgespoord. Voor 148 ondernemingen werd het dossier afgesloten, terwijl 74 als niet-conform worden beschouwd.

In 2008 werden eveneens 3 273 dossiers van werknemers grondig onderzocht. Dit gaf aanleiding tot het betekenen van 715 beslissingen met 22 284 weken uitsluiting en een terugvordering van 6 713 870 euro (vastgesteld recht – geen teruggevorderd bedrag).

Voor 2009 (situatie op 31 augustus) werden 430 beslissingen betekend, die overeenkwamen met 12 701 weken uitsluiting en een terugvordering van 2 313 004 euro (vastgesteld recht).

De Task Force werkt samen en wisselt informatie uit met de Inspectie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de Inspectie van Financiën, De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de gerechtelijke instanties.

De vaststellingen worden systematisch overgemaakt aan de RKW en aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

2) Wat de strafrechtelijke sancties betreft: alle werknemersdossiers worden aan de bevoegde Arbeidsauditoraten overgemaakt voor passend gevolg. In verschillende auditoraten lopen ook vervolgingen van de betrokken bedrijfsleiders.

3) De RVA recupereert gemiddeld 57 % van de terug te vorderen bedragen (cijfers 2008). Er worden geen afzonderlijke gegevens bijgehouden voor de terugvorderingen inzake valse documenten.

Niet alleen de terug te vorderen bedragen worden in aanmerking genomen, maar eveneens de weken uitsluiting en de bedragen die niet werden uitbetaald wegens het proactieve informaticasysteem.

Deze laatste informaticatoepassing verwittigt de personeelsleden die instaan voor het behandelen van de uitkeringsaanvragen wanneer een nieuwe aanvrager van uitkeringen gebruik maakt van een vermoedelijk vals formulier. Hiermee kunnen deze dossiers worden geweigerd of onmiddellijk in onderzoek worden geplaatst alvorens het recht op uitkeringen wordt erkend en onverschuldigde werkloosheidsuitkeringen worden uitbetaald.

Deze proactieve handeling leidde in 2008 in 334 gevallen tot het rinkelen van een alarmbelletje. Zo werd vermeden dat zesenvijftig toelatingen zouden worden gegeven op basis van een C4 die onjuiste gegevens bevatte.

In 2009 (situatie eind augustus) gingen 334 alarmbelletjes luiden en werden acht toelatingen vermeden.

Hieronder vindt U een raming op basis van een dagbedrag van een gezinshoofd dat een minimumloon verdiende en op basis van een gemiddelde werkloosheidsduur van drie jaar:

niet-toelating tot de werkloosheidsuitkering via proactieve detectie:

64 dossiers x 6 dagen x 52 weken x 3 jaar x dagbedrag van 38,75 euro =2 231 380 euro.

4) De meeste dossiers worden via eigen detectie opgestart. Maar er worden ook dossiers gestart op basis van kantschriften en informatie van andere inspectiedien-sten. Een volledige organisatie, werkmethode en informaticatoepassing werd uit-gewerkt om proactief op te treden, de dossiers in optimale omstandigheden af te werken en een nuttig resultaat te bereiken.

In 2007 werd de Task Force Valse Documenten uitgebreid tot negen controleurs en twintig administratieve medewerkers.

5) Over het algemeen is er een goede samenwerking met de andere inspectiediensten wat het uitwisselen van informatie betreft.

Toch zijn de middelen ter beschikking gesteld van elke inspectiedienst zeer verschillend.

6) Sedert 2006 tot 31 augustus 2009 bedraagt het totaal terug te vorderen bedrag 10 256 270 euro (vastgesteld recht – geen teruggevorderd bedrag).

Wat elke informatie aangaande de ziekte-uitkeringen (RIZIV) en kinderbijslag (RKW) betreft dien ik U te verwijzen naar mijn collega, de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, bevoegd ter zake.