Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5284

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Palliatieve thuiszorg en handelingen bij levensbeŽindiging - Gestegen kosten - Bijkomend budget

palliatieve zorg
thuisverzorging
euthanasie
kosten voor gezondheidszorg

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
15/3/2010Rappel
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4464

Vraag nr. 4-5284 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen stelt vast dat hun jaarbudget reeds in september uitgeput is. De werkdruk wordt naar verluidt onhoudbaar en overuren worden niet meer uitbetaald. Dit zou deels veroorzaakt worden door een sterke stijging van het aantal patiŽnten dat thuis wil sterven. Naar verluidt zou ook de nieuwe euthanasiewet zorgen voor meer zorgen en werkuren. Ondanks de budgettaire krapte kan het niet zijn dat er wordt bespaard op kosten voor een menswaardig levenseinde en dit zowel wat betreft euthanasie als palliatieve zorg.

Graag had ik hieromtrent dan ook een gedetailleerd antwoord ontvangen op volgende vragen:

1)Hoe reageert de geachte minister op de noodkreet van de Federatie Palliatieve Zorg en welke maatregelen worden voorzien naar aanleiding van de voorliggende budgetcontrole?

2)Hoeveel mensen verkozen - en dit respectievelijk voor 2006, 2007, 2008 en de eerste maanden van 2009- voor palliatieve thuiszorg? Kan deze tendens toegelicht worden?

3)Kan aangegeven worden hoeveel gevallen van levensbeŽindiging zonder verzoek van de patiŽnt plaatsvonden respectievelijk in 2006, 2007, 2008 en de eerste maanden van 2009? Kunnen de cijfers geduid worden en kan aangegeven worden wat hieraan aan de basis ligt?

4)Naar verluidt is het aantal behandelingen bij levenseinde toegenomen. Kan dit cijfermatig toegelicht worden voor de laatste drie jaren alsook aangegeven worden om welke handelingen het gaat?

5)Kan voor de laatste drie jaren aangegeven worden hoeveel het totaal bedroeg op jaarbasis van het aantal behandelingen van levensbeŽindiging? Kunnen de cijfers geduid worden?

6)Kan de minister aangeven en dit voor de laatste drie jaren hoeveel het aantal palliatieve sedaties bedroeg en kan dit cijfer uitgebreid worden toegelicht? Is er sprake van een tendens?

7)Kan concreet toegelicht worden welk bijkomend bedrag op jaarbasis zal worden uitgetrokken voor respectievelijk de gestegen kosten van palliatieve thuiszorg en voor de kosten tengevolge het toegenomen aantal medische handelingen bij levensbeŽindiging? Graag kreeg ik een uitvoerige toelichting.