Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5198

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Iran - Terrorisme - Wapenhandel - Verscherpen van de sancties

Iran
terrorisme
wapenhandel
internationale sanctie
kernwapen

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
8/12/2009Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4995

Vraag nr. 4-5198 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Verenigde Staten en Engeland hebben sancties afgekondigd tegen de Iraanse scheepvaartmaatschappij Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) vanwege concrete verdenking van betrokkenheid bij illegale Iraanse (nucleaire) wapenprogramma's en vanwege het feit dat het bedrijf illegale activiteiten probeert te verhullen door het plegen van valsheid in geschrifte en misleidende praktijken.

Ik heb dan ook volgende vragen:

1) Hoe reageert u op het aanscherpen van de Britten wat betreft de sancties jegens Iran waarbij in het bijzonder de Iraanse scheepvaartmaatschappij Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) wordt geviseerd op grond van de Britse anti-terrorismewetgeving?

2) Bent u op de hoogte van de sancties die de Verenigde Staten vorig jaar tegen IRISL hebben afgekondigd, wegens concrete verdenkingen dat het bedrijf betrokken is bij illegale Iraanse (nucleaire) wapenprogrammaís en vanwege het feit dat het bedrijf illegale activiteiten probeert te verhullen door het plegen van valsheid in geschrifte en misleidende praktijken? Zo ja, werden extra inspecties gehouden of bent u van mening dat de reguliere inspecties van de IRISL schepen of schepen die door IRISL zijn gecharterd afdoende zijn geweest? Zo ja, waar baseert u dat op?

3) Welke andere maatregelen buiten sancties werden getroffen wat betreft de Iraanse scheepvaartmaatschappij Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)?

4) De Amerikaanse maatregel sluit aan bij resolutie 1803 van de Veiligheidsraad, die Lidstaten oproept verdachte IRISL-schepen en toestellen van Iran Air Cargo te inspecteren? Op welke wijze heeft u invulling gegeven aan deze resolutie en kan u meer specifiek aangeven hoeveel inspecties concreet werden gehouden bij de respectieve maatschappijen? Werden er overtredingen vastgesteld en zo ja, de welke?

5) Bent u voornemens u aan te sluiten bij de maatregelen die zijn getroffen door de Britse regering, dit met oog op het voeren van een beleid van de Europese Unie ten aanzien van Iran? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan u dit concreet toelichten?

6) Kan u toelichten hoeveel maal en dit respectievelijk voor de laatste drie jaar de Iraanse scheepvaartmaatschappij Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) ťťn van onze havens heeft aangedaan of onze territoriale wateren heeft doorkruist alsook welke hun officiŽle lading was?

7) Kan u toelichten hoeveel maal en dit respectievelijk voor de laatste drie jaar de toestellen van Iran Air Cargo ťťn van onze luchthavens heeft aangedaan alsook welke hun officiŽle lading was?

Antwoord ontvangen op 8 december 2009 :

Vraag 1

De Belgische douane voert het Europese gemeenschappelijk standpunt uit zoals opgenomen in Verordening (EG) nr. 423/2007 van de Raad van 19 april 2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran. Deze maatregelen zijn rechtreeks van toepassing in de zevenentwintig lidstaten. Op basis van deze verordening worden alle goederen die worden uitgevoerd naar of ingevoerd uit aan een strenge controle onderworpen waarbij nauw wordt samengewerkt met alle vergunningafgevende diensten van de Gewesten die ook voor deze materie bevoegd zijn.

Vraag 2

Met de publicatie van Resolutie 1803 (2008) werden bovenop de verscherpte controlemaatregelen bij uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik naar Iran ook nog eens in voorkomend geval extra controles ingesteld ten aanzien van Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) en Iran Air Cargo (IAC). Met het van kracht worden van Verordening (EG) nr. 1110/2008 van de Raad van 10 november 2008 tot wijziging van Verordening (EG) 423/2007 werden de controlemaatregelen zoals opgenomen in het artikel 4 bis van deze verordening. Deze extra controles hebben niet geleid tot een toename van het aantal vaststellingen als dusdanig. Na het instellen van deze supplementaire controles is in Antwerpen het aantal schepen dat in 2009 kon worden geregistreerd sterk teruggelopen.

Vraag 3

Na het verschijnen van Verordening 1110/2008 werd reeds in november 2008 IRISL persoonlijk door de douane op de hoogte gebracht van de verplichtingen die opgelegd zijn aan IRISL in die Verordening. In diezelfde periode werd een info-outreach in Antwerpen gehouden voor de Vereniging voor Expeditie, logistiek en goederenbelangen van Antwerpen (VEA). Daarbij werden alle wettelijke en regelingen ten aanzien van Iran uitvoerig besproken en werd nogmaals duidelijk gesteld dat de controles op de goederen voor en van Iran zeker niet konden worden versoepeld.

Vraag 4

Voor invulling van Resolutie 1803, zie antwoord 2). De controles op de IRISL-schepen kaderen in het algemeen controlebeleid ten overstaan van Iran. Statistieken daarover worden niet bijgehouden. Vanaf augustus 2008 worden echter voor de eventuele specifieke controles die gebeuren voor goederen van de IRISL statistieken bijgehouden. Voor de resterende periode van 2008 werden er zevenentwintig supplementaire fysieke controles uitgevoerd op de goederen bovenop de andere extra controles. Er werden drie douaneovertredingen vastgesteld. Voor 2009 werden vier supplementaire controles uitgevoerd en een drietal douaneovertredingen werden vastgesteld.

Vraag 5

De Belgische douane voert het volledige controlebeleid uit dat is voorgeschreven in de Europese Unie-verordeningen.

Vraag 6

In 2007 werden 114 schepen van IRISL in Antwerpen waargenomen, in 2008 nog 131 en voor 2009 nog maar 86. Hun officiële lading gaat van druiven tot afgewerkte producten en meubels.

Vraag 7

De laatste drie jaar heeft geen enkel vliegtuig van Iran Air Cargo één van onze luchthavens aangedaan.