Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5191

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Landbouwers - FinanciŽle steun - Vrijstel van heffingen op Europese en gewestelijke premies

belastingaftrek
belastingontheffing
steun aan de landbouw
melkproductie
Landbouwinvesteringsfonds

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
21/1/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4879

Vraag nr. 4-5191 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een persbericht van 13 oktober 2009 met als titel " Meer dan 300 miljoen euro voor een derde golf werkgelegenheidsmaatregelen en voor een nieuw en ambitieus banenplan voor de jongeren " spreekt de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen tevens haar tevredenheid uit over de maatregelen die de regering " op haar voorstel " (sic) heeft genomen om op federaal niveau de landbouwers en in het bijzonder de melkboeren te ondersteunen via fiscale verminderingen, met name door de volledige vrijstelling van de heffingen door de minister van FinanciŽn op Europese en gewestelijke premies voor steun aan de landbouwers.

1. Klopt het dat de regering een voorstel van de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen heeft aanvaard om de landbouwers te ondersteunen via fiscale verminderingen?

2. Is de kogel al definitief door de kerk dat deze fiscale verminderingen zullen worden geconcretiseerd via een volledige vrijstelling van de heffingen op Europese en gewestelijke premies voor steun aan de landbouwers?

3. Betekent dit ook dat de steun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) gedefiscaliseerd zal worden?

4. Welke concrete maatregelen zal de geachte minister vanaf 1 januari 2010 nemen en hoeveel bedraagt de budgettaire raming van elke maatregel afzonderlijk?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2010 :

1-3. Onze landbouwers maken de zwaarste crisis door sedert decennia. Na overleg met de sector en de gewesten heeft de federale regering voorgesteld om de belastingheffing op de Europese steunmaatregelen voor de landbouw te verlagen.

De artikelen 137 en 139 van de programma-wet van 23 december 2009 (Belgisch Staatsblad van 30 december 2009) bepalen dan ook dat :

1. de kapitaal- en intrestsubsidies die in 2008, 2009 en 2010 door de bevoegde gewestelijke instanties in het kader van de steun aan de landbouw worden betaald, zijn vrijgesteld in de personenbelasting;

2. diezelfde subsidies die in 2008, 2009 en 2010 worden toegekend (voor zover ze ten vroegste op 1 januari 2008 zijn betekend) in de vennootschapsbelasting worden onderworpen aan een verlaagd tarief van 5 %

Daarnaast bepaalt artikel 138 van de voormelde programmawet dat de rechtstreekse inkomenssteun die in 2008, 2009 en 2010 wordt betaald onder de vorm van zoogkoeienpremies en de premies in het kader van de bedrijfstoeslagrechten ingesteld door de Europese Gemeenschappen als steunregeling voor de landbouw, in de personenbelasting worden belast aan een afzonderlijk tarief van 12,5 %. in plaats van 16,5 % (tenzij de globalisatie voordeliger is).

4. De regering heeft voor het totale pakket aan maatregelen 20 miljoen euro uitgetrokken en dit gedurende drie jaar (2008-2009-2010).