Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5158

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Nationale Loterij - Toegekende middelen - Besteding

Nationale Loterij
beschermheerschap
economische steun
ontwikkelingshulp
armoede
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
11/2/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3521

Vraag nr. 4-5158 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het koninklijk besluit van 28 juli 2008 tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2008 werd door de Nationale Loterij, onder de bescherming van de voogdijminister, 1 000 000 euro voorbehouden voor de toekenning van subsidies (rubriek 3.1).

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-1917 bezorgde de geachte minister mij reeds een overzicht van de besteding van de middelen bedoeld onder rubriek 7 (nationaal prestige) en de Millenniumdoelstellingen (rubriek niet onmiddellijk duidelijk).

1. Waartoe dienen de middelen bedoeld onder rubriek 3.1 van bovenvermeld koninklijk besluit?

2. Kan mij meegedeeld worden hoe deze middelen werden besteed? Indien zij als subsidie aan organisaties of instellingen werden verstrekt, kreeg ik graag specifiek de volgende informatie per organisatie / instelling:

- de naam van de organisatie / instelling;

- het bedrag dat werd toegekend;

- het specifiek oogmerk waarvoor dit bedrag werd toegekend;

- de taalgroep waartoe de organisatie, de instelling of het project behoort.

3. Welke zijn de selectiecriteria om al dan niet een project te steunen? Wie oordeelt daarover?

4. Werden er projecten afgewezen? Zo ja dewelke en om welke redenen?

Antwoord ontvangen op 11 februari 2010 :

1. Besteding van rubriek 3.1 “Onder de bescherming van de voogdijminister” past in het kader van rubriek 3 “Onder de bescherming van de federale regering” waarin onder meer de rubrieken onder de bescherming van de eerste minister, de minister van Wetenschapsbeleid, de minister van Maatschappelijke Integratie, de minister van Klimaat en Energie, de minister van Mobiliteit en de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven zijn opgenomen.

Onder deze rubriek ressorteren subsidieaanvragen op humanitair vlak, in de sociale, culturele, wetenschappelijke en sportieve sector.

2. Begunstigden in rubriek 3.1 – imputatie 2008

a) Paleis voor Schone Kunsten – beslissing Ministerraad van 22 juli 2008

bedrag : 250 000 euro – structurele toelage.

b) Kanselarij van de eerste minister

bedrag : 65 000 euro voor de installatie van het Belgisch paviljoen op het Festival van Cannes in 2009.

c) Selor, Selectiebureau van de Federale Overheid

bedrag : 200 000 euro voor het project “Elders Verworven Competenties (EVC)” - beslissing Ministerraad van 22 juli 2008.

d) Fonds Carine Vyghen voor Orgaandonatie VZW/ASBL

bedrag : 3 000 euro voor de prijs “Carine Vyghen 2009” voor onderzoek in de materie van orgaandonatie.

Taalgroep: tweetalig.

3. Selectiecriteria en beoordeling.

Voor twee dossiers werd de beslissing genomen door de Ministerraad in zitting van 22 juli 2008 (PSK en Selor).

De andere subsidieaanvragen werden onderzocht door de bevoegde dienst van de Nationale Loterij en ter advies voorgelegd aan het Subsidiecomité. Deze adviezen werden ter goedkeuring voorgelegd aan de voogdijminister die zijn beslissing bekrachtigde in een ministerieel besluit.

4. Er werden geen subsidieaanvragen afgewezen in deze rubriek.