Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5142

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid

Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen

werkplek
seksuele minderheid
bestrijding van discriminatie
overheidsadministratie
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
geslachtsverandering

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
18/12/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5006

Vraag nr. 4-5142 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vorig jaar verschenen enkele studies over de situatie van holebi’s op de werkvloer. Meer bepaald gaat het om het onderzoek van prof. J. Vincke “ Discriminatie van holebi’s op de werkvloer: over inkomensverschillen, sectorsegregatie en het roze plafond “ en de studie “ (on)Zichtbaar Holebi. De situatie van homoseksuele, lesbische en biseksuele werknemers op de werkvloer van de Vlaamse overheid ’ van de dienst Emancipatiezaken. Uit de studies blijkt ontegensprekelijk dat holebi’s op de werkvloer een aantal problemen ervaren. De problemen blijken meer uitgesproken te zijn in technische diensten. Tevens ervaren holebi’s in het algemeen meer negativiteit bij jongere en oudere collega’s. Van de federale overheid mag verwacht worden dat ze zichzelf een voorbeeldfunctie oplegt met betrekking tot het creëren van een holebivriendelijke werkvloer.

1.Worden er binnen de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen, problemen gedetecteerd met betrekking tot de coming out van homo-, bi- of transseksuele werknemers?

2.Ervaart men een verschil in terughoudendheid van werknemers om voor hun geaardheid uit te komen naargelang er al dan niet oversten en andere collega’s op de betrokken diensten werken die al uit de kast zijn?

3.Werden binnen de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen het afgelopen jaar problemen op de werkvloer of pestgedrag gedetecteerd ten aanzien van homo-, bi- of transseksuele werknemers?

4.Zo ja, hoe vaak is dit gebeurd en van welke aard waren deze problemen?

5.Zijn deze problemen gedetecteerd bij specifieke categorieën van werknemers (leeftijd, geslacht, religie, scholingsgraad, afkomst, …)?

6.Hoe vaak en op welke manier werd hier tegenop getreden?

7.Werden binnen de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen specifieke maatregelen genomen om een holebivriendelijke werkomgeving te creëren?

8.Zo ja, welke initiatieven werden genomen?

9.Zo neen, zal dat alsnog op korte termijn gebeuren?

Antwoord ontvangen op 18 december 2009 :

1. De Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister heeft tot op heden niet moeten optreden in dergelijke situaties, om de eenvoudige reden dat steeds werd toegezien op wederzijds respect ongeacht het geslacht van de persoon en/of diens seksuele geaardheid, of nog diens seksuele identiteit. Bovendien maakt de Kanselarij er een erezaak van om zich actief te engageren voor “meer diversiteit” bij het onthaal.

2 en 3. De diverse diensten (preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, sociale dienst, personeelsdienst….) die kennis kunnen nemen van gevoelige informatie, werden niet met een dergelijke situatie geconfronteerd.

4, 5 en 6. Zonder voorwerp.

7. De Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister heeft op heden geen specifieke maatregelen moeten nemen. De Kanselarij ziet erop toe dat iedereen wordt gerespecteerd, zorgt ervoor dat elke medewerker of nieuwe medewerker op dezelfde wijze wordt onthaald, zonder de minste discriminatie en zonder enige stigmatisering. Alle bevoegde diensten blijven waakzaam en zien bovendien erop toe het principe van het wederzijds respect te garanderen.

8 en 9. Zonder voorwerp.