Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4996

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 10 november 2009

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Iran - Terrorisme - Wapenhandel - Verscherpen van de sancties

Iran
terrorisme
wapenhandel
internationale sanctie
kernwapen

Chronologie

10/11/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4997
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5419

Vraag nr. 4-4996 d.d. 10 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Verenigde Staten en Engeland hebben sancties afgekondigd tegen de Iraanse scheepvaartmaatschappij Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) vanwege concrete verdenking van betrokkenheid bij illegale Iraanse (nucleaire) wapenprogramma's en vanwege het feit dat het bedrijf illegale activiteiten probeert te verhullen door het plegen van valsheid in geschrifte en misleidende praktijken.

Ik heb dan ook volgende vragen:

1) Hoe reageert u op het aanscherpen van de Britten wat betreft de sancties jegens Iran waarbij in het bijzonder de Iraanse scheepvaartmaatschappij Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) wordt geviseerd op grond van de Britse anti-terrorismewetgeving?

2) Bent u op de hoogte van de sancties die de Verenigde Staten vorig jaar tegen IRISL hebben afgekondigd, wegens concrete verdenkingen dat het bedrijf betrokken is bij illegale Iraanse (nucleaire) wapenprogramma’s en vanwege het feit dat het bedrijf illegale activiteiten probeert te verhullen door het plegen van valsheid in geschrifte en misleidende praktijken? Zo ja, werden extra inspecties gehouden of bent u van mening dat de reguliere inspecties van de IRISL schepen of schepen die door IRISL zijn gecharterd afdoende zijn geweest? Zo ja, waar baseert u dat op?

3) Welke andere maatregelen buiten sancties werden getroffen wat betreft de Iraanse scheepvaartmaatschappij Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)?

4) De Amerikaanse maatregel sluit aan bij resolutie 1803 van de Veiligheidsraad, die Lidstaten oproept verdachte IRISL-schepen en toestellen van Iran Air Cargo te inspecteren? Op welke wijze heeft u invulling gegeven aan deze resolutie en kan u meer specifiek aangeven hoeveel inspecties concreet werden gehouden bij de respectieve maatschappijen? Werden er overtredingen vastgesteld en zo ja, de welke?

5) Bent u voornemens u aan te sluiten bij de maatregelen die zijn getroffen door de Britse regering, dit met oog op het voeren van een beleid van de Europese Unie ten aanzien van Iran? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan u dit concreet toelichten?

6) Kan u toelichten hoeveel maal en dit respectievelijk voor de laatste drie jaar de Iraanse scheepvaartmaatschappij Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) één van onze havens heeft aangedaan of onze territoriale wateren heeft doorkruist alsook welke hun officiële lading was?

7) Kan u toelichten hoeveel maal en dit respectievelijk voor de laatste drie jaar de toestellen van Iran Air Cargo één van onze luchthavens heeft aangedaan alsook welke hun officiële lading was?