Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-49

van Berni Collas (MR) d.d. 31 oktober 2007

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Vrijwillige brandweerlieden – Toegang tot het brevet van officier – Organisatie opleiding in het Duits

brandbestrijding
Duitstalige Gemeenschap
taalgebruik

Chronologie

31/10/2007Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007)
20/12/2007Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-5

Vraag nr. 4-49 d.d. 31 oktober 2007 :

Politiek verantwoordelijken, onder meer de burgemeester van Eupen en ikzelf, en de betrokken brandweerkorpsen, hebben al verschillende demarches gedaan om de vertaling en actualisering van de cursussen en handboeken naar het Duits te doen opschieten.

Ik heb dit probleem al aangekaart in mijn vraag om uitleg nr. 3-2306 van 19 april 2007 (Handelingen, nr. 3-214, p. 106) over “de vertaling van het cursusmateriaal dat gebruikt wordt ter voorbereiding van het examen dat toegang verleent tot de graad van adjudant” en meer specifiek over het ontbreken van een Duitstalige syllabus voor de kandidaat-adjudanten en officieren.

De minister antwoordde mij: “De opleidingen zijn geregeld door een ministerieel besluit. Artikel 76, 1º van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap bepaalt dat de Centrale dienst voor Duitse vertaling van het adjunct-arrondissementscommissariaat te Malmedy met de vertaling van de ministeriële besluiten belast is. In dat artikel wordt aanbevolen de teksten uiterst zorgvuldig te vertalen.

Krachtens het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten krijgt het provinciaal opleidingscentrum van Luik een bijkomende subsidie voor de organisatie van opleidingen voor de brandweerdiensten in het Duits.

Ik besluit daaruit dat die twee diensten moeten samenwerken om de cursussen voor de adjudanten te vertalen. Uit contact met het arrondissementscommisariaat van Eupen-Malmedy blijkt evenwel dat de vertaling van die omvangrijke cursussen ten koste zou gaan van het budget en het personeel voor de vertaling van de “normale” wetgeving.

Mijn administratie onderzoekt momenteel enkele mogelijkheden om zo snel mogelijk een correcte vertaling te krijgen. Er worden drie mogelijkheden onderzocht: de vertaling door de officieren van de brandweerdiensten, die naast het Duits en het Frans, het Nederlands machtig zijn; een beroep doen op een onderaannemer voor de vertaling, in overeenstemming met de wetgeving op de openbare aanbestedingen; of als derde mogelijkheid, een combinatie van de vorige twee oplossingen.

Uiteraard moet ervoor gewaakt worden dat de voor de brandweerdiensten typische woordenschat wordt gebruikt.”

Ik weet dat de minister zich perfect bewust is van het probleem. Het ontbreken van Duitstalige cursussen bestemd voor het behalen van het brevet van officier veroorzaakt immers tal van theoretische en praktische problemen.

De opleiding wordt hoofdzakelijk georganiseerd door het Federaal Opleidingscentrum van Florival. Ik heb vernomen dat in juni 2008 een nieuwe cursus zal worden georganiseerd.

Ik heb enkele vragen.

1) Hoever staat het met de actualisering en vertaling van de cursussen in kwestie?

2) Wordt er een recruteringscursus geprogrammeerd en wie zal die organiseren?

3) Zal het opleidingscentrum van de provincie Luik daarbij worden betrokken?

Antwoord ontvangen op 20 december 2007 :

Het geachte lid kan hieronder het antwoord vinden op zijn vraag.

1. De cursussen met betrekking tot het brevet adjudant worden op het ogenblik vertaald.

De cursussen met betrekking tot het brevet officier zullen vertaald worden in de loop van het eerste semester van 2008.

2. Het antwoord op deze vraag is negatief.

3. Zodra de cursussen vertaald zijn, nemen mijn diensten contact op met het Opleidingscentrum van Luik om deze opleiding te organiseren.