Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4755

van Nele Jansegers (Vlaams Belang) d.d. 13 oktober 2009

aan de minister van Justitie

Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek

ministerie
overheidsapparaat
ambtenaar
personeel op contractbasis
islam
kledingstuk
plichten van de ambtenaar
verhouding kerk-staat
religieus symbool

Chronologie

13/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009)
24/11/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768

Vraag nr. 4-4755 d.d. 13 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin juli 2009 stelde ik u een vraag omtrent uw standpunt inzake het dragen van het hoofddoek in uw beleidscel en in de diensten en instellingen die onder uw voogdij staan (schriftelijke vragen nrs. 4-3727 tot 4-3748). Bij brief van 6 juli 2009 deelde de Kanselarij van de eerste minister u mee dat het enkel aan de minister van Ambtenarenzaken was hierop een antwoord te verstrekken en mocht u in uw antwoord enkel verwijzen naar het antwoord van deze minister.

Ik heb intussen dit antwoord van de minister van Ambtenarenzaken (vraag nr. 4-3731) ontvangen. Het laat alvast nog veel onduidelijkheid bestaan over het al dan niet toegelaten zijn van het dragen van een hoofddoek door ambtenaren. De bevoegde minister weigert immers zelf kleur te bekennen en schuift het nemen van een beslissing in deze aangelegenheid in feite af op de schouders van de voorzitters van het Directiecomité en andere leidinggevende ambtenaren. Zijn conclusie is immers: " De voorzitters van het Directiecomité en andere leidinggevende ambtenaren dienen dus hun verantwoordelijkheden op te nemen in het kader van de huidige reglementering. "

Om een antwoord op mijn concrete vragen te krijgen kom ik bijgevolg terug uit bij de bevoegde ministers en staatssecretarissen.

Vandaar de volgende vragen:

1. Kan u mij voor uw beleidscel en elke dienst of instelling die onder uw verantwoordelijkheid / voogdij staan meedelen hoe " de voorzitters van het Directiecomité en andere leidinggevende ambtenaren hun verantwoordelijkheden hebben opgenomen in het kader van de huidige reglementering " met betrekking tot de problematiek van het al dan niet toelaten van het dragen van een hoofddoek door ambtenaren tijdens de diensturen?

a. Heeft de problematiek van het dragen van een hoofddoek zich al voorgedaan, zijn er met andere woorden in deze diensten moslima's (geweest) die een hoofddoek dragen of wensten te dragen?

b. Welke beslissingen werden in dat verband al genomen? Is het dragen van een hoofddoek toegelaten en zo ja, in welke omstandigheden wel en in welke niet? Welke criteria werden er daarbij in ogenschouw genomen?

c. Indien er nog geen beslissingen werden genomen, worden hierover dan instructies opgesteld, gelet op het feit dat deze problematiek zich vroeg of laat wellicht toch eens zal voordoen?

2. Werden beslissingen dienaangaande ooit al aangevochten voor een rechtbank of bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding? Zo ja, wat was de uitslag daarvan?

Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

1. Een nota ter zake, voorbereid door de dienst Diversiteitsbeleid, werd begin oktober een eerste keer besproken binnen het directiecomité. Dit resulteerde vooralsnog niet in een operationele gedragslijn.

a. Het aantal medewerkers dat thans een religieus symbool draagt binnen mijn administratie is verwaarloosbaar klein.

Wel kreeg de dienst Diversiteit binnen mijn departement verscheidene verzoeken van islamitische personeelsleden om de sluier te mogen dragen. Om die reden heeft deze dienst een desbetreffende studie op het getouw gezet voor een concreet antwoord op deze verzoeken.

b. Alle medewerksters die gevraagd hadden de sluier te mogen dragen, kregen het advies de uitkomst van de besprekingen binnen zowel het Directiecomité als op ministerieel niveau af te wachten.

Niettemin moeten enkele specifieke regels bij Justitie in acht worden genomen. Ik denk in het bijzonder aan het gevangeniswezen en de rechterlijke orde, waar bepaalde kleding- en veiligheidsvoorschriften het dragen van religieuze symbolen verbieden.

c. Er is nog geen enkele richtlijn geformuleerd. Deze richtlijnen zullen voortvloeien uit de opties die het directiecomité kiest, en die mij zullen worden voorgelegd. Elke principiële beslissing moet vervolgens operationeel worden zodat zij aansluit op de praktische realiteit.

2. Wij hebben geen kennis van rechterlijke beslissingen of van gevallen die voor het Centrum van gelijkheid van kansen en racismebestrijding zijn gebracht en die medewerk(st)ers binnen ons departement impliceren.