Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4671

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 6 oktober 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Brandgevaar in kwetsbaar duinengebied aan de kust - Brandweer - Preventieve maatregelen - Draaiboek

kuststrook
brand
brandbestrijding
beschermd gebied

Chronologie

6/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009)
24/11/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4671 d.d. 6 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 26 augustus 2009 brandde 1200 vierkante meter duingebied af in Middelkerke.

Op 27 september 2009 was het wederom prijs. In De Haan brandde 600 vierkante meter duinen af, aldus de brandweer. De brandweerkorpsen van De Haan/Wenduine en Oostende hadden naar verluidt grote moeite om bij de vuurhaard te geraken, maar na een half uur was het vuur al geblust. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

De afgelopen weken heeft het bijna niet geregend aan de kust. Daardoor ligt alles er kurkdroog bij en verspreidde het vuur zich razendsnel. Dankzij het efficiŽnt optreden van de brandweer werden de branden in de duinen in beide tijdig geblust.

Ik heb dan ook volgende vragen voor de bevoegde minister:

1) Ten gronde had ik graag vernomen in hoeverre er preventieve maatregelen worden getroffen ingeval van langdurige droogte om branden in de duinen tijdig te kunnen ontdekken en blussen en kan de geachte minister deze preventieve maatregelen uitvoerig toelichten?

2) Volstaan deze preventieve maatregelen of moet er meer worden gedaan gezien we steeds meer zullen worden geconfronteerd met periodes van lange droogtes tengevolge de klimaatopwarming?

3) Bestaat er een draaiboek wat betreft branden in duingebieden en dan in het bijzonder de grote duingebieden aan onder meer het Zwin, De Panne, Koksijde en andere gebieden? Zo ja, wat zijn de voornaamste elementen van dit draaiboek? Zo neen, waarom niet en kan dit toegelicht worden?

4) Beschikt de brandweer over voldoende materiaal om grote branden in duingebieden te blussen? Zo ja, kan u dit cijfermatig toelichten? Zo neen, wat kan eraan worden gedaan en tegen wanneer?

Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

De bevoegdheid tot het voorkomen van branden, waaronder ook branden in duingebieden, behoort aan de gemeenten.

De gemeenten hebben, volgens artikel 135 §2 5° van de nieuwe gemeentewet, de taak om passende maatregelen te nemen om rampen zoals brand te voorkomen en om de nodige hulp te verstrekken om ze te doen ophouden.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft geen bevoegdheid om voorschriften uit te werken om branden in duin-, heide-, veen- of bosgebied te voorkomen, tijdig te ontdekken en te blussen.

De bevoegdheden van de minister van Binnenlandse Zaken inzake brandvoorkoming zijn beperkt tot diegene die voortvloeien uit de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. Het gaat om de bevoegdheid basispreventienormen die één of meer categorieën van constructies gemeen hebben op te stellen en omvat bijgevolg niet de brandveiligheidsmaatregelen in natuurgebieden —laat staan het evalueren van deze maatregelen.

Samenvattend, kan ik u op uw eerste drie vragen meedelen dat de minister van Binnenlandse Zaken niet bevoegd is om maatregelen te treffen om branden in duingebieden te voorkomen, maar dat gemeenten in voorkomend geval deze maatregelen kunnen treffen (bijvoorbeeld toegangsverbod tijdens droogte, voorzien van bluswatervoorraden, uitwerken van een bijzonder nood- en interventieplan,…).

Met betrekking tot het verstrekken van nodige hulp om branden in duingebieden te doen ophouden —het onderwerp van uw vierde vraag— dient eerst en vooral onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende duingebieden langs de Belgische kust.

In het noorden treffen we eerder smalle duinen aan met daarachter bocageachtige begroeiing. Ingeval van duinbranden kunnen deze met de klassieke brandweermiddelen waarover de brandweer beschikt bestreden worden waarbij complementair ook gebruik kan gemaakt worden van vuurzwepen om het brandend duingras of onderbegroeiing uit te slaan.

In het zuiden van de kuststreek treffen we bredere duingebieden aan waar het eventueel moeilijker is om met een klassieke autopomp de vuurhaard te bereiken. Daarom beschikt de brandweer van De Panne ook over een autopomp alle terrein om op die moeilijk bereikbare punten te kunnen tussenkomen. Wel dient opgemerkt te worden dat bij grote duinbranden het meest effectieve is om zo vlug mogelijk een brandgang te laten graven door een bulldozer van de technische dienst van de gemeente om het vuur zo vlug mogelijk te omschrijven. Dit is veel effectiever dan speciale blusmiddelen aan te voeren.

Tenslotte kan voor de volledigheid ook vermeld worden dat steeds kan beroep gedaan worden op de helikopter van de luchtsteundienst van de federale politie om door middel van een baby bucket, water te storten op de vuurhaard.