Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4572

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 25 september 2009

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Segway (elektrisch aangedreven eenpersoonsvervoermiddel) - Combinatie met openbaar vervoer - Fiscale voordelen - Aanmoedigen van gebruik

tweewielig voertuig
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Chronologie

25/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
9/10/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4573

Vraag nr. 4-4572 d.d. 25 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland is enige controverse ontstaan omdat het niet is toegestaan om de Segway, een elektronisch vervoermiddel, mee te nemen in de trein. Graag had ik vernomen hoe de situatie in ons land is.

1) Is het toegestaan om de Segway mee te nemen in de trein? Zo neen, waarom niet en kan aangeven worden welke redenen aan zon verbod ten grondslag liggen? Bent u bereid er bij NMBS op aan te dringen de Segway toch toe te staan in de trein?

2) Vindt u dat de Segway thuishoort in het rijtje van schone voertuigen als e-fiets en elektrische auto waarvoor verschillende maatregelen worden getroffen (zoals bijvoorbeeld de fiscale aftrekbaarheid van fietskilometers) om het gebruik te stimuleren? Kan u dit uitvoerig toelichten?

3) Bent u voorstander van met de maatregelen om het gebruik van de Segway in combinatie met openbaar vervoer te bevorderen, zoals het aanbieden van stalling en onderhoud van Segways? Zo ja, kan u toelichten wanneer deze maatregelen in voege treden en kan u deze overlopen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 9 oktober 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid te melden dat deze vraag tot de bevoegdheid van de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven (vraag nr. 4-4571) en van de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude (vraag nr. 4-4573) behoort. Ik verwijs dan ook naar hun antwoord.