Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4477

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 september 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Daling vastgestelde inbreuken - Niet-dalende aanwijzingen

hormoon
zwarte handel

Chronologie

23/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
9/11/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4479

Vraag nr. 4-4477 d.d. 23 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vragen inzake de hormonencel. Ik stel vast dat heden het jaarverslag vanwege de multidisciplinaire hormonencel van 2008 eindelijk klaar is. In het nationaal veiligheidsplan 2008-2011 wordt geen politionele prioriteit meer gegeven aan de zwendel in hormonen en dopingproducten. Gezien België in het verleden een draaischijf was voor hormonen meen ik dat waakzaamheid geboden is.

Het jaarverslag 2008 is bijzonder verontrustend. Ik citeer: 'Het aantal vastgestelde inbreuken illegale vetmesting is gedaald, maar er is jammer genoeg geen reden tot victorie kraaien want de aanwijzingen daalden niet. Het betrappen van hormonendealers is en blijft een complexe aangelegenheid. De hormonenveldheren grijpen blijkbaar terug naar de beproefde verdeel- en heersstrategie door het instrument van de ‘officieuze loonkweek’ . Het ingewikkelde karakter wordt ook aangetoond door het gegeven dat er nog verboden residuen worden aangetroffen in materiële monsters zoals spuiten maar veel minder in de monsters die van de dieren zelf genomen worden. Het onderzoek waardoor de detectiemogelijkheden in dierlijke monsters geoptimaliseerd wordt, dient verder gestimuleerd te worden. De actie in de supplementensector van het Federaal Voedselagentschap leert ons inderdaad dat producten die als voedingssupplementen verpakt en verkocht worden soms geneesmiddelen betreffen wat op zijn beurt aanleiding kan geven tot discussie omtrent de bevoegdheden van de controlerende agentschappen.'

Ik heb dan ook volgende vragen voor de bevoegde minister:

1)Hoe reageert u als beleidsmaker op volgende opmerking van de hormonencel: Het onderzoek waardoor de detectiemogelijkheden in dierlijke monsters geoptimaliseerd wordt, dient verder gestimuleerd te worden. en kan u expliciet en cijfermatig aangeven welke bijkomende middelen worden uitgetrokken om de detectie-capaciteit aan te scherpen? Kan u dit uitvoerig toelichten?

2)Verontrust het u niet dat alhoewel er luidens de hormonencel diverse aanwijzingen zijn dat de illegale vetmesterij toeneemt het aantal vastgestelde inbreuken is gedaald en kan u toelichten in hoeverre dit niet wil zeggen dat aanpak van de illegale vetmesters tekort schiet? Kan u dit uitvoerig toelichten? Welke maatregelen plant u op korte termijn om de balans te doen omslaan in het voordeel van de speurders?

Antwoord ontvangen op 9 november 2009 :

In antwoord op uw vraag, deel ik u mee dat de inhoud ervan onder de uitsluitende bevoegdheid valt van mijn collega, mevrouw Laruelle minister van KMO’S, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.