Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4236

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 28 augustus 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Algemeen reglement elektrische installaties - Gemengde stroombanen - Aantal toegelaten stopcontacten - Versoepeling

elektrisch materiaal
verlichtingsmateriaal
veiligheidsnorm
technische norm
elektrische energie

Chronologie

28/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009)
14/10/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4236 d.d. 28 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het AREI (Algemeen Reglement Elektrische Installaties) stelt dat een "gemengde" stroombaan, waarop zowel stopcontacten als lichtpunten staan, maximaal acht stopcontacten mag tellen. Hierbij wordt elk lichtpunt ook geteld als een stopcontact.

Dit lijkt enigszins onevenredig. Het verbruik van een klassieke gloeilamp valt in het niets ten opzichte van de wattage van de toestellen die tegenwoordig regelmatig op stopcontacten worden aangesloten (bijvoorbeeld laptops, TV's, spelcomputers, enz.).

Hieruit volgt dat een "gemengde" stroombaan doorgaans veel minder belast zal zijn dan een stroombaan met enkel stopcontacten (ook beperkt tot acht stopcontacten). En naarmate er meer lichtpunten op de gemengde stroombaan staan, zal dit verschil des te groter zijn. Bovendien is er de laatste twee decennia is inzake verlichting een tendens geweest naar verlichting die steeds minder stroom verbruikt. Steeds minder de klassieke gloeilamp, en steeds meer halogeen-spotjes, spaarlampen of LED-verlichting. Deze tendens is bovendien onomkeerbaar: Europa verbiedt vanaf 1 september 2009 de verkoop van gloeilampen van 100 Watt en vanaf 2012 de verkoop van alle gloeilampen.

Het lagere verbruik van verlichting wordt wl erkend als het om een stroombaan met enkel lichtpunten gaat. Hierop mag men immers een onbeperkt aantal lichtpunten op aansluiten, en is bovendien een dunnere draaddikte toegelaten (slechts 1,5 mm!).

Het lijkt absurd dat een gemengde stroombaan waarop twee stopcontacten staan, voor de rest bijvoorbeeld slechts zes LED-spotjes mag bevatten... Het verbruik van deze zes LED-spotjes is slechts een fractie in vergelijking met het verbruik van bijvoorbeeld een stofzuiger die op een stopcontact wordt aangesloten. De overheid verplicht dus eigenlijk om een aparte stroombaan aan te leggen voor de facto "twee-en-een-half" stopcontacten.Dit probleem doet zich vooral voor bij renovaties, waar men vaak is aangewezen op gemengde stroombanen.

Vandaar mijn vraag aan de geachte minister:

Zou het niet logischer zijn in het AREI te bepalen dat in een gemengde stroombaan elke 2 of 3 lichtpunten als n stopcontact gelden, teneinde deze regel enigszins te versoepelen en in overeenstemming te brengen met evolutie naar weinig verbruikende verlichtingsapparatuur?

Antwoord ontvangen op 14 oktober 2009 :

Ik wil er het geachte lid vooreerst op wijzen dat het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) voorziet dat er in elke woning ten minste twee afzonderlijke verlichtingsstroombanen moeten zijn. Bepaalde stroombanen mogen zowel stopcontacten als lichtpunten bevatten, gemengde stroombanen genoemd. Hierbij wordt elk lichtpunt gelijkgesteld met een stopcontact. Deze stroombanen mogen maximaal acht "stopcontacten" voeden. Evenwel worden de meervoudige stopcontacten (dubbel of tripel) als één stopcontact geteld. In de praktijk zullen er dus veel meer dan acht stopcontacten op één stroombaan aanwezig zijn.

De sectie van de stroombanen die stopcontacten bevatten moet minimum 2,5 mm² zijn en deze dienen te worden beveiligd door zekeringen van maximaal 16 A of automaten van maximaal 20 A. Het vermogen per stroombaan werd dus beperkt om rekening te houden met de aanwezigheid van meervoudige stopcontacten en om de consument enerzijds te beschermen tegen brandgevaar en hem anderzijds een zeker comfortniveau te bieden.

Inzake de lichtpunten kan ik het geachte lid meedelen dat naar analogie met de stopcontacten verlichtingsarmaturen die meerdere lampen of spots bevatten slechts als één lichtpunt worden geteld. Hetzelfde geld voor LED-spotjes die op zeer lage spanning werken en aangesloten zijn op een transformator. Al de spotjes aangesloten op één en dezelfde transformator worden slecht als één lichtpunt geteld. Dit geeft dus een gans ander beeld van de praktijk dan het geachte lid zich voorstelt.

Overigens is de wetgever zich ook bewust van de evolutie van de technologie en de behoefte aan meer comfort vanwege de consument. Daarom is artikel 86 van het AREI dat handelt over de bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking in huishoudelijke lokalen of plaatsen in herziening. Een expertgroep heeft al geruime tijd een nieuw ontwerp opgesteld waarin, onder andere, de bepaling die het maximaal aantal stopcontacten per stroombaan beperkt tot acht werd geschrapt. In de plaats daarvan worden een minimaal aantal stroombanen en een minimum aantal stopcontacten per lokaal voorgesteld.

Dit ontwerp werd reeds meermaals besproken in de Gemengde Werkgroep 86 op initiatief van de Algemene Directie Energie en is praktisch in een finaal stadium gekomen. De definitieve tekst kan slechts in werking treden na raadpleging en gunstig advies van de wettelijk te raadplegen adviesorganen.

Bijgevolg verwacht ik dat de door het geachte lid aangekaarte beperkingen binnenkort zullen kunnen worden opgeheven.