Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4085

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 14 augustus 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Fonds voor de financiering van de studie over de elektriciteitsbevoorradingsvooruitzichten en van de prospectieve studie betreffende de aardgasbevoorradingszekerheid

begrotingsfonds
begrotingscontrole
aardgas
zekerheid van voorziening
elektrische energie

Chronologie

14/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009)
19/10/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4085 d.d. 14 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij voor het Fonds voor de financiering van de studie over de elektriciteitsbevoorradingsvooruitzichten en van de prospectieve studie betreffende de aardgasbevoorradingszekerheid het volgende meedelen:

1. Welk is de reglementaire of wetgevende basis?

2. Wat is het opzet ervan?

3. Wie of welke instantie beheert het fonds?

4. Op welke wijze is het fonds verplicht te rapporteren over zijn activiteiten? Is deze rapportage openbaar?

5. Op welke wijze oefent de overheid controle uit op dit fonds?

6. Met welke bijdragen wordt het gespijsd?

7. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

8. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

9. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de banken- en financiŽle crisis van het afgelopen jaar?

10. Welke begunstigden kunnen desgevallend van dit fonds gebruik maken?

11. Hoeveel begunstigden/instellingen/projectenÖ kregen desgevallend in 2009 een uitkering uit dit fonds en welk was het totaalbedrag aan uitkeringen? Graag een opsplitsing per gewest.

Antwoord ontvangen op 19 oktober 2009 :

Er werd beslist af te zien van het oorspronkelijke idee om een fonds op te richten voor de financiering van de prospectieve studies elektriciteit en gas (via een heffing op de KWh-prijs te innen door de CREG) onder meer omdat dit een ingewikkeld heffingssysteem zou vergen voor een dergelijk gering bedrag (400 000 euro/jaar, wat een heffing zou betekenen van minder dan 0,001 euro/KWh; dit is een eenheidsbedrag dat onmogelijk kan gefactureerd worden omdat het te klein is).

Daarom werd besloten dat de prospectieve studies (opgesteld door de algemene directie Energie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie en het Federaal Planbureau) zouden gefinancierd worden door een specifieke budgetlijn voor energiestudies van de algemene directie Energie.