Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4042

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 12 augustus 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Audiovisuele sector - Tax shelter - Uitvoeringsbesluiten - Communicatie met de sector

belastingaftrek
fiscale stimulans
audiovisuele productie
vennootschapsbelasting
steun aan ondernemingen
filmindustrie
film
filmproductie

Chronologie

12/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009)
1/9/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4042 d.d. 12 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar de onbeantwoorde schriftelijke vraag van mevrouw Hermans (stuk nr. 4-3093) en het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 3 december 2006 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie en het desbetreffende wetsontwerp waarnaar verwezen werd en dat op vraag van de sector en op initiatief van onder meer onze fractie tot stand kwam. Krachtens artikel 3 van dit koninklijk besluit bent u belast met de uitvoering van dit besluit.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd :

1. Hebt u reeds alle besluiten en andere maatregelen uitgevaardigd die noodzakelijk zijn voor de goede werking op het terrein van het desbetreffende wetsontwerp ? Zo ja, welke ministeriŽle besluiten of andere circulaires heeft u hieromtrent uitgevaardigd en welke was de strekking ? Zo neen, waarom niet en waar liggen de problemen ?

2. Heeft u de desbetreffende wetswijziging alsook het koninklijk besluit en de besluiten gecommuniceerd aan de desbetreffende sector gezien menige animatiestudio's hierop zitten te wachten ?

3. Bent u bereid deze nieuwe toepassing van de tax shelter te promoten in de sector en kan u dit toelichten ?

Antwoord ontvangen op 1 september 2009 :

1) Er dienen geen verdere ministeriële besluiten of circulaires te worden opgesteld betreffende de wet van 3 december 2006 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie. Er zijn hieromtrent geen problemen of andere moeilijkheden die het opstellen van deze ministeriële besluiten of circulaires vereisen.

2) De sector is reeds op de hoogte van de desbetreffende wetswijziging alsook van het koninklijk besluit.

3) De wetswijziging kwam er op vraag van de sector zelf. De nieuwe toepassing van de tax shelter is bijgevolg bekend bij de audiovisuele sector.