Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3835

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 2 september 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Brandweerkorpsen - Medische geschiktheid - Criteria - Verschillen

beroepskwalificatie
brandbestrijding
preventieadviseur
arbeidsgeneeskunde
arbeidsveiligheid

Chronologie

2/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009)
13/10/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3836
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1041

Vraag nr. 4-3835 d.d. 2 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit diverse hoeken werd mij gesignaleerd dat de grote verschillen tussen de brandweerkorpsen op vlak van de gehanteerde criteria voor de medische geschiktheid van het brandweerpersoneel voor moeilijkheden zorgt. In ons land bestaan er namelijk geen eenduidige, wettelijke criteria op dat vlak. Ook de brandweerscholen hanteren diverse maatstaven.

In 2007 werkte de CoPrev, de overkoepeling van alle in BelgiŽ erkende externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, een voorstel uit met uniforme medische criteria voor het brandweerpersoneel. Deze tekst is op bepaalde plaatsen meteen volledig en strikt toegepast door sommige arbeidsgeneesheren. Dit leidt ertoe dat diverse korpsen plots te maken krijgen met een vermindering van het aantal personeelsleden (wegens het op non-actief plaatsen van brandweerlui) en stijgende kosten voor nieuwe medische onderzoeken. Op andere plaatsen worden de aanbevelingen echter helemaal niet toegepast.

De Brandweervereniging Vlaanderen, stelt voor om de nieuwe normen overal geleidelijk te gaan toepassen zodat de situatie op alle plaatsen gelijklopend zal zijn. Dit dossier heeft natuurlijk ook een invloed op de financiŽn van de lokale besturen daar zij zullen worden geconfronteerd met de mogelijke meerkost van de implementatie van de nieuwe normen.

Momenteel vinden er hierover gesprekken plaats met de CoPrev, die het nieuwe dossier - in het kader van de brandweerhervorming - zou hebben overgemaakt aan de federale regering. Een mogelijkheid zou zijn om dit te integreren in het nieuwe brandweerstatuut.

Graag had ik van de geachte minister antwoord gekregen op onderstaande vragen:

- Is ze op de hoogte van de problematiek betreffende de ongelijke toepassing van de medische geschiktheidscriteria?

- Heeft ze het dossier van de CoPrev met betrekking tot bovenstaande thematiek ontvangen?

- Welke houding neemt ze aan tegenover het initiatief van de BVV en de CoPrev inzake de nieuwe aanbevelingen?

- Is ze van plan om dit in het nieuwe statuut te implementeren?

- Is ze zich bewust van het feit dat de nieuwe criteria een meerkost voor de lokale besturen zouden kunnen teweeg brengen?

- Wanneer zou ze de nieuwe criteria voor de medische geschiktheid van brandweerlui definitief geÔmplementeerd zien worden?

Antwoord ontvangen op 13 oktober 2009 :

Deze materie behoort niet tot mijn bevoegdheid.

Het is aan mevrouw de minister van Binnenlandse Zaken om op deze vraag te antwoorden.