Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3808

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 17 juli 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Huisartsen in opleiding - Statuut - Sociale zekerheid - Co÷rdinatiecentrum

dokter
beroepsstatus
medisch onderwijs
algemene geneeskunde
maatschappelijke positie
sociale zekerheid

Chronologie

17/7/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009)
25/9/2009Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1023

Vraag nr. 4-3808 d.d. 17 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 1 augustus 2009 moet het nieuwe statuut van de huisartsen in opleiding in werking treden.

De Ministerraad heeft op 26 juni 2009 het ontwerpvan koninklijk besluit goedgekeurd dat de reglementering van de sociale zekerheid voor huisartsen in opleiding zal wijzigen.

Dit ontwerp van koninklijk besluit zal nu naar de Raad van State moeten verstuurd worden. Nadien moet de publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeuren.

Vandaar mijn vragen:

Zal er voldoende tijd en ruimte zijn om alles afgewerkt te krijgen tegen de inwerkingtreding van het nieuwe statuut in augustus?

Hoe zal het nieuwe co÷rdinatiecentrum voor de opleiding in de huisartsgeneeskunde worden samengesteld? Wat zijn de exacte bevoegdheden?

Verwacht de geachte minister nog iets van de kant van het Interuniversitair Centrum voor huisartsen opleiding VZW (ICHO) zelf? Moeten zij nog iets in orde brengen ter voorbereiding van het nieuwe statuut?

Antwoord ontvangen op 25 september 2009 :

Ik veronderstel dat, sinds u uw vraag gesteld heeft, de publicatie van de volgende teksten uw bezorgheid weggenomen heeft:

1) het koninklijk besluit van 17 juli 2009 tot wijziging van artikel 15bis, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Dit besluit is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 30 juli 2009.

2) het koninklijk besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de kandidaat-huisartsen.

Dit besluit is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 30 juli 2009.

3) het koninklijk besluit van 17 juli 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen.

Dit besluit is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 30 juli 2009.

4) het ministerieel besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van de medische activiteiten van de kandidaat-huisarts, tijdens de stageperiodes bij een erkende stagemeester, in het kader van de specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde.

Dit besluit is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 18 augustus 2009.

Bovendien worden de erkenningsprocedures momenteel uitgewerkt en is de voorbereiding van de overeenkomsten aan de gang.

Twee coördinatiecentra, één Nederlandstalig en één Franstalig hebben een voorlopige erkenning gevraagd en gekregen vóór het behalen van het advies van de Hoge Raad over de statuten en de typecontracten.