Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3706

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 2 juli 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Gemeentelijke brandweerdotaties - Verdeelsleutel - Gevolgen

brandbestrijding
gemeente
gemeentebegroting
begroting

Chronologie

2/7/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-984
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5967

Vraag nr. 4-3706 d.d. 2 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De toekomstige brandweerzones zullen voornamelijk gefinancierd worden door gemeentelijke en federale brandweerdotaties. Om de verdeling van de dotaties tussen de verschillende gemeenten te bepalen, voorziet de wet van 15 mei 2007 dat in de eerste plaats de zones zelf tot een verdeelsleutel moeten komen. Lukt dit niet, dan voorziet de federale overheid in een verdeelsleutel.

Op basis van de vijf criteria die in de wet voorzien zijn, is er een formule uitgewerkt. Met behulp van deze formule zijn de gevolgen voor de verschillende zones gesimuleerd. Deze simulaties zijn echter nog niet verspreid geworden. Nochtans is dit belangrijk omdat de pre-zoneraden op basis hiervan aan een eigen verdeelsleutel kunnen werken.

In de formule hebben de criteria bevolking en risico een belangrijke plaats. Belangrijk te weten is wel dat met risico de recurrente risico's worden bedoeld, dat wil zeggen de veel voorkomende risico's. Dat kan echter enkele verrassingen tot gevolg hebben. Om de draagwijdte daarvan ten volle te kunnen vatten, is het belangrijk dat de verschillen met de vroegere toestand niet alleen in percentages wordt uitgedrukt, maar dat men ook met de absolute cijfers rekening houdt. Zo is 20 000 euro voor de ene gemeente een bedrag dat ze gemakkelijk opzij kunnen zetten, terwijl het voor andere gemeenten een meer dan serieuze hap uit hun budget betekent. Men dient hiermee rekening te houden als men de jaarlijkse en totale stijging van de gemeentelijke dotatie wil plafonneren met een bepaald percentage.

Verder maakt ook de federale dotatie gebruik van de recurrente risico's, maar deze krijgen hier een veel grotere wegingsfactor. Dit betekent dat zones met industriŽle complexen en grote bevolkingsconcentraties een zeer groot deel van de koek zullen krijgen. De vraag is echter hoe dit combineerbaar is met de 50/50-kostenverdeling.

1) Is de geachte minister van plan de resultaten van de simulaties van de gevolgen voor de verschillende zones op basis van de formule voor de gemeentelijke dotaties, snel te verspreiden onder de pre-zoneraden? Wanneer denkt hij dit te doen?

2) Is hij bereid overgangsmaatregelen in te voeren bij een keuze voor een federale verdeelsleutel? Heeft hij hieromtrent reeds bepaalde initiatieven genomen?

3) Acht hij het noodzakelijk te onderzoeken wat het effect is van een exacte formule voor de federale en gemeentelijke verdeling?