Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3604

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 23 juni 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Visumaanvrager - Ten laste neming - Digitale procedure

toelating van vreemdelingen
elektronische overheid
betrekking tussen overheid en burger
internet
visabeleid
elektronisch document

Chronologie

23/6/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3603
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-959
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5961

Vraag nr. 4-3604 d.d. 23 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van e-government promoot de regering meer en meer de mogelijkheid van het gebruik van digitale procedures voor het contact van de burger met de overheid. Zo zijn er reeds verschillende openbare administraties die via het internet hun diensten ter beschikking stellen. Deze elektronische toepassingen hebben immers enkele grote voordelen. Zo moet de burger zich niet meer fysiek naar een of ander loket begeven. Daarnaast kan hij de toepassing 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 gebruiken.

De bekendste toepassing is waarschijnlijk Tax-on-web. Sinds 2003 kunnen belastingplichtigen in Belgi hun belastingformulier online invullen en doorsturen. Daarnaast zal het grote publiek binnenkort ook nummerplaten voor voertuigen elektronisch kunnen aanvragen. Bij dat alles kan de burger een beroep doen op zijn elektronische identiteitskaart waarmee de houder zich kan identificeren en een elektronische handtekening kan plaatsen.

Er zijn echter nog tal van andere toepassingen die via elektronische weg zouden aangeboden moeten worden omdat zij veel tijd in beslag nemen. En daarvan is de digitalisering van de procedure tot tenlasteneming van een persoon die een visum aanvraagt. Nu is het document dat hiervoor dient ingevuld te worden enkel fysiek verkrijgbaar. Nadat het is ingevuld dient de persoon die zich garant stelt naar het gemeentehuis te gaan om het document te laten legaliseren. Dit alles neemt veel tijd in beslag. Een digitalisering van deze procedure dringt zich dan ook op.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1) Staat de geachte minister positief tegenover de digitalisering van de procedure tot ten laste neming van een visumplichtige?

2) Worden er op dit ogenblik concrete maatregelen genomen om tot een digitalisering te komen?

3) Wanneer zal er van een digitalisering van deze procedure sprake kunnen zijn?