Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3534

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 9 juni 2009

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Buitenlandse verkeersovertreders - Identificatie - Uitwisseling van gegevens met andere landen

EU-onderdaan
buitenlandse staatsburger
Luxemburg
overtreding van het verkeersreglement
geldboete
registratie van een voertuig
uitwisseling van informatie
bilaterale overeenkomst
politiŽle samenwerking
wegverkeer

Chronologie

9/6/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009)
27/7/2009Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-915

Vraag nr. 4-3534 d.d. 9 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een jaar geleden vernam ik dat de Luxemburgse, Spaanse en Oostenrijkse overheden weigeren om de persoonsgegevens vrij te geven van hun inwoners die in BelgiŽ een verkeersovertreding begaan en hiervoor dienen te worden gesanctioneerd.

De Belgische flitspalen stellen verkeersovertredingen vast van alle voertuigen, ongeacht het feit of het een voertuig betreft met een Belgische nummerplaat, dan wel een buitenlandse nummerplaat. De boetes van buitenlandse overtreders kunnen uiteraard enkel geÔnd worden indien deze overtreders geÔdentificeerd worden aan de hand van de nummerplaat.

Het Senningen-Verdrag bepaalt in artikel 15 dat de verdragsluitende partijen elkaar de mogelijkheid bieden om het kentekenregister rechtstreeks gecentraliseerd en geautomatiseerd te raadplegen. De modaliteiten van deze raadpleging zouden geregeld worden in uitvoeringsafspraken. Een analoge raadpleging wordt voorzien in het Verdrag van PrŁm, meer bepaald in artikel 12.

Nu blijkt dat de identificatie van nummerplaten van bepaalde landen vorig jaar reeds werd stopgezet. Er zou ook nog geen rechtstreekse raadpleging van het kentekenregister mogelijk zijn. De Belgische overheid kan aldus geen boetes meer innen voor overtredingen die werden begaan door voertuigen met een nummerplaat van het Groothertogdom Luxemburg, aangezien de overtreders niet meer kunnen geÔdentificeerd worden.

Ik had dan ook graag het volgende vernomen:

1. Is er ondertussen een wijziging opgetreden in de bovenstaande situatie zodat het voor de Belgische politiediensten nu wel mogelijk is om alle buitenlanders die hier een verkeersovertreding begaan te sanctioneren?

2. Voor welke landen bestaat er op dit ogenblik nog steeds een probleem inzake het uitwisselen van persoonsgegevens en het raadplegen van het kentekenregister? Hoe verloopt de uitwisseling van de gegevens op basis van nummerplaten met andere landen, binnen en buiten de Europese Unie?

3. Wat is de reden dat sommige landen hun kentekenregisters niet openstellen voor ons land?

4. Welke stappen zijn er recent ondernomen om een einde te maken aan deze situatie? Binnen welke termijn hoopt de geachte staatssecretaris met een concrete oplossing te komen?

5. Aan welke landen verstrekt de Belgische overheid wel†/†niet de gegevens van landgenoten die in het buitenland een verkeersovertreding hebben begaan?

Antwoord ontvangen op 27 juli 2009 :

1. In het kader van Eucaris, waarvan sprake in het Verdrag van Prüm van 27 mei 2005, is er een automatische gegevensuitwisseling voorzien voor de nummerplaten tussen België, Nederland, het Groot-Hertogdom Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Oostenrijk.

De technische uitwerking van deze informatie-uitwisseling is praktisch overal gerealiseerd, ook in ons land bij de DIV (Dienst Inschrijvingen Voertuigen). Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan de verbinding tussen de DIV en de politie zodat elke Belgische politiedienst rechtstreeks de nummerplaatgegevens van deze landen kan opvragen.

De problemen die u citeert met het Groot-Hertogdom Luxemburg, hebben te maken met het feit dat Luxemburg de gegevensuitwisseling niet meer wenst uit te voeren volgens de bestaande politiesamenwerkingsakkoorden, die betrekking hebben op de grensstreek, maar via het Eucaris-systeem.

2. en 3. De consultatie van buitenlandse nummerplaatgegevens door de politiediensten is een vaststaande gewoonte in het kader van de opsporing van misdrijven, ook wat het verkeer betreft. Het gaat dan wel om individuele en sporadische opvragingen.

Wat de buurlanden betreft gebeurt dit op een meer systematische en gecentraliseerde wijze via politiesamenwerkingsakkoorden of bestuurlijke akkoorden.

De toename van het grensoverschrijdend verkeer en vooral de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit hebben ervoor gezorgd dat er een aantal internationale akkoorden werden afgesloten die een meer systematische en gecentraliseerde bevraging mogelijk maken, zoals het Verdrag van Prüm van 27 mei 2005.

4. Meer specifiek voor het wegverkeer werd het initiatief genomen om bilaterale akkoorden af te sluiten, zoals België heeft gedaan met Frankrijk op 13 oktober 2008. Het is de bedoeling dat dergelijke akkoorden ook worden afgesloten met Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Duitsland.

Ondertussen bestaan er ook een aantal Europese initiatieven zoals de ontwerp-reglementering betreffende de facilitering van de grensoverschrijdende handhaving van de verkeersveiligheid met als doel voor een viertal belangrijke verkeersovertredingen de buitenlandse kentekenhouder te kunnen opsporen, te vervolgen en te bestraffen, maar gelet op de strafrechtelijke implicaties ervan kunnen de EU-landen het moeilijk eens geraken.

Idealiter zou er een Europese regelgeving moeten komen die de gegevensuitwisseling inzake verkeer zou mogelijk maken voor alle verkeersovertredingen, ook voor de zogenaamde gedepenaliseerde overtredingen.

5. Afgezien van de landen die zijn aangesloten op het Eucaris-systeem, deelt de DIV de gegevens mee van landgenoten aan elke bevoegde buitenlandse autoriteit in het kader van de opsporing en beteugeling van (verkeers)misdrijven.