Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3518

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 27 mei 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Klimaat en Energie

Nationale Loterij
beschermheerschap
economische steun
opwarming van het klimaat
regenereerbare energie
zachte energie
officiŽle statistiek
geografische spreiding
energiebeleid

Chronologie

27/5/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009)
22/6/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3518 d.d. 27 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het koninklijk besluit van 28 juli 2008 tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2008 werd door de Nationale Loterij, onder de bescherming van de minister van Klimaat en Energie, 200 000 euro voorbehouden voor de toekenning van subsidies (rubriek 3.5).

1. Kan mij meegedeeld worden hoe deze middelen werden besteed? Indien zij als subsidie aan organisaties of instellingen werden verstrekt, kreeg ik graag specifiek de volgende informatie per organisatie / instelling:

- de naam van de organisatie / instelling;

- het bedrag dat werd toegekend;

- desgevallend het specifiek oogmerk waarmee dit bedrag werd toegekend;

- de taalgroep waartoe de organisatie / instelling behoort.

2. Welke zijn de selectiecriteria om al dan niet een project te steunen? Wie oordeelt daarover?

3. Werden er projecten afgewezen? Zo ja dewelke en om welke redenen?

Antwoord ontvangen op 22 juni 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende antwoord te geven op de gestelde vragen.

1. De onderstaande tabel bevat een overzicht van de verschillende instellingen, de onderwerpen, de bedragen en de taalgroepen die werden weerhouden in het kader van de verdeling van de subsidies van de loterij 2008, namelijk 200 000 euro, onder de auspiciën van de minister van Klimaat en Energie.

2. Voor de verdeling van 2008 werden drie grote thema’s weerhouden om een keus te kunnen maken onder de vele aanvragen die de Loterij heeft ontvangen:

- “Verantwoord” verbruik;

- Biodiversiteit en klimaat;

- Energiebesparing in woningen.

3. Er zijn vijftien dossiers naar de Loterij gestuurd voor een totaalbedrag van subsidie-aanvragen van 855 095 euro.

Rekening houdende met de gekozen thema’s, maar ook met het toegekende budget, namelijk 200 000 euro, hebben bepaalde projecten geen subsidies kunnen ontvangen, het gaat hier om:

- DEMETER voor het organiseren van een tentoonstelling over duurzame ontwikkeling;

- BIOJOULE voor een biologisch project, namelijk de aankoop van gronden en het planten van bamboe;

- EXPOSANT D onder andere voor de organisatie van het vierde salon voor duurzame ontwikkeling te Méry-Tilff alsook het salon voor duurzame tewerkstelling te Luik ;

- PLANET ATTITUDE voor de organisatie van een salon over duurzame ontwikkeling en de Planet Attitude Campus Award ;

- FLAVIO voor een economische studie over de uitvoering van een offshore energiecentrum te Zeebrugge.

Gelieve toch op te merken dat bepaalde van deze projecten, rekening houdende met hun kwaliteit, toch een subsidie hebben ontvangen van de Federale Overheidsdienst die betrokken is door de projecten in kwestie.

Tot slot, hebben niet alle projecten het oorspronkelijke gevraagde bedrag ontvangen. Toch heeft dit de concretisering ervan niet geschaad.