Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3514

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 27 mei 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sponsoring - Wettelijke bepalingen - Criteria

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
beschermheerschap
verordening
officiŽle statistiek
geografische spreiding
openbaarheid van het bestuur

Chronologie

27/5/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 )
31/7/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3514 d.d. 27 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

1. Krachtens welke wettelijke bepalingen of reglementeringen kan de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) optreden als sponsor?

2. Wie of welke instantie beslist over het toekennen van sponsoring? Welke procedure wordt daarbij gevolgd?

3. Welke criteria worden in acht genomen bij het al dan niet toekennen van sponsoring?

4. Kan mij voor 2008 worden meegedeeld voor hoeveel geld de NMBS heeft gesponsord en dit opgedeeld volgens de taalaanhorigheid van de initiatieven?

5. Kan mij voor het jaar 2008 worden meegedeeld welke initiatieven en organisaties door de NMBS werden gesponsord en voor welke bedragen dat was, evenals tot welke taalgroep het gesponsorde initiatief of organisatie behoorde of zich richtte?

6. Kan mij voor hetzelfde jaar worden meegedeeld welke vragen tot sponsoring door de NMBS werden afgewezen en welke de redenen daarvoor waren?

7. Bestaat er momenteel de nodige transparantie over de sponsoring door de NMBS en zo niet, overweegt de geachte minister maatregelen te nemen om hiervoor te zorgen?

Antwoord ontvangen op 31 juli 2009 :

Overeenkomstig artikel 7 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de economische overheidsbedrijven kan NMBS net als elk ander autonoom overheidsbedrijf, vrij, binnen de grenzen van deze wet, alle bedrijvigheden ontwikkelen die verenigbaar zijn met haar doel.

Het maatschappelijk doel van NMBS, zoals dit in haar statuten is bepaald, geeft haar de mogelijkheid alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen te doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, verband houden met haar doel of die de verwezenlijking of ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen. Het maatschappelijk doel behelst: 1° het vervoer per spoor van reizigers en goederen; 2° het vervoer van goederen in het algemeen en de logistieke diensten die daarmee verband houden; 3° de verwerving, de bouw, het onderhoud, het beheer en de financiering van rollend spoorwegmaterieel. Het stellen van zekerheden voor schulden van verbonden vennootschappen of vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, is in de financiële verrichtingen inbegrepen.

De activiteiten waarvoor NMBS als sponsor optreedt versterken het corporate imago en de waarden ervan.

Het is trouwens enkel en alleen in die optiek dat NMBS sponsoring aan projecten toekent. Het gaat dus geenszins om sponsoring voor commerciële doeleinden. Dit verklaart tevens het relatief beperkte sponsoringbudget in vergelijking met andere bedrijven van gelijkaardige omvang.

2. en 3. Een procedure voor de beoordeling van sponsoringaanvragen werd door het Directiecomité en de Raad van Bestuur van NMBS goedgekeurd.

Deze procedure beoogt een onpartijdige analyse van de dossiers en de realisatie van de doelstellingen van het sponsoringbeleid.

Dit houdt in dat een voor iedereen identieke vragenlijst wordt voorgelegd aan de aanvragers van sponsoring.

De antwoorden worden daarop onderzocht aan de hand van een aantal precieze criteria zoals:

Overigens, ongeacht de naleving van de criteria, en om een absolute politieke neutraliteit te bewaren, sluit NMBS elke kandidatuur uit voor projecten die politiek gezind kunnen lijken.

4. tot 7. De sponsoringuitgaven 2008 bedroegen 180 000 euro. De belangrijkste gesponsorde acties waren:

De toepassing van de criteria leidt tot een aanvaarding van minder dan 10% van de aanvragen.