Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3513

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 27 mei 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Belgacom - Sponsoring - Wettelijke bepalingen - Politieke criteria

Proximus
beschermheerschap
verordening
officiŽle statistiek
geografische spreiding
openbaarheid van het bestuur

Chronologie

27/5/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 )
29/6/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3513 d.d. 27 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In De Tijd van 10 april 2009 is een interessant vraaggesprek verschenen met Concetta Fagard over de sponsoring door Belgacom.

Een interessante passage daaruit is de volgende: " De Tijd: Vorig jaar waren er mediaberichten dat Belgacom zijn sponsoringinspanningen vooral richtte op bepaalde regio's, zoals het Bergen van PS-voorzitter Elio Di Rupo, in ruil voor steun voor de herbenoeming van Didier Bellens.

Fagard: We kunnen het ons niet veroorloven alleen maar bepaalde projecten te sponsoren omdat dat bepaalde mensen een plezier doet. Maar tegelijk is BelgiŽ BelgiŽ. Ik heb het niet uitgevonden. Ik steek dan ook niet onder stoelen of banken dat er wel eens projecten kunnen zijn met een politiek kantje aan. Dat niet toegeven zou de waarheid geweld aan doen. Maar dergelijke projecten passen altijd perfect in onze strategie en zouden we anders ook gesteund hebben. "

1. Krachtens welke wettelijke bepalingen of reglementeringen kan Belgacom optreden als sponsor?

2. Wie of welke instantie beslist over het toekennen van sponsoring? Welke procedure wordt daarbij gevolgd?

3. Welke criteria worden in acht genomen bij het al dan niet toekennen van sponsoring?

4. Kan mij voor 2008 worden meegedeeld voor hoeveel geld Belgacom heeft gesponsord en dit opgedeeld volgens de taalaanhorigheid van de initiatieven?

5. Kan mij voor het jaar 2008 worden meegedeeld welke initiatieven en organisaties door Belgacom werden gesponsord en voor welke bedragen dat was, evenals tot welke taalgroep het gesponsorde initiatief of organisatie behoorde of zich richtte?

6. Kan mij voor hetzelfde jaar worden meegedeeld welke vragen tot sponsoring door Belgacom werden afgewezen en welke de redenen daarvoor waren?

7. Wat vindt de geachte minister over de hierboven geciteerde passage? Neemt hij maatregelen om sponsoring " met een politiek kantje " in de toekomst onmogelijk te maken?

8. Worden er maatregelen genomen om sponsoring door Belgacom voortaan via de grootst mogelijke transparantie te laten verlopen?

Antwoord ontvangen op 29 juni 2009 :

 1. De sponsoringacties van Belgacom zijn aan geen enkele specifieke wettelijke bepaling onderworpen. De door Belgacom gevoerde acties beantwoorden aan commerciële doeleinden.

 2. Het sponsoringteam van Belgacom stelt eenmaal per jaar zijn strategische aanbevelingen (en zijn portefeuille in haar geheel) voor aan het Belgacom Management Committee. Komen er in de loop van het jaar nieuwe projecten bij, dan doorlopen zij dezelfde procedure.

 3. De selectiecriteria zijn gebaseerd op commerciële doeleinden (bijvoorbeeld loyalty program voor Proximus Club-leden, bekendheid van een van de submerken van de Groep, enz.). De sponsoringportefeuille sluit in de eerste plaats aan bij een langetermijnvisie, al kan ze af en toe worden aangepast aan de marktevolutie.

 4. Belgacom kan als autonoom overheidsbedrijf haar marketingbeleid vrij bepalen. De keuze voor deelname aan sponsoringactiviteiten kadert in dit beleid. In die context vormen de budgetten die aan sponsoring worden besteed vertrouwelijke informatie. Om commerciële redenen worden deze bedragen niet bekendgemaakt. Belgacom is actief in een bijzonder competitieve markt. Bijgevolg kan geen enkele uitzondering worden gemaakt op het vertrouwelijk karakter van deze gegevens.

 5. De Belgacom Groep sponsort talrijke projecten, gespreid over heel België. De budgetten variëren sterk per project en hangen af van de draagwijdte van het project (bijvoorbeeld Antwerp Giants met lokale draagwijdte ten opzichte van Belgacom Memorial Van Damme, een groot internationaal sportevenement in België met nationale draagwijdte). Aangezien sponsoring een van de middelen is ter ondersteuning van de merken van de Groep, stemt de verdeling ervan overeen met de realiteit op het terrein, wat betekent dat ze aansluit bij de verdeling volgens taalrol in België (+1- 60 % Nederlandstalig en 40 % Franstalig). Enkele voorbeelden (niet limitatief) :

  Rode Duivels — Westerlo — Lokeren — RSCA — Antwerp Giants — Spirou Charleroi —

  Belgacom Liège basket — Filmfestival Gent — Werchter — Pukkelpop — Bozar — enz.

 6. In 2008 heeft Belgacom negatief geantwoord op ruim 1000 aanvragen voor sponsoring. Dit was vooral omdat ze niet in de lijn lagen van de sponsoringstrategie of om financiële redenen (geen budget meer beschikbaar).

 7. en 8. Belgacom heeft het statuut van autonoom overheidsbedrijf. De wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (21 maart 1991) bepaalt dat Belgacom vrij alle bedrijvigheden kan ontwikkelen die verenigbaar zijn met haar doel. Het marketingbeleid, inclusief de sponsoring, valt hieronder en maakt deel uit van het dagelijkse beheer van Belgacom.